Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financieel

Om de financiële risico’s in de bedrijfsvoering te beperken is een financieel dashboard ontwikkeld dat voorziet in eenduidige evaluatie van de financiële prestaties van alle clusters. Hiermee wordt een goed beeld verkregen van de financiële gezondheid van Unica, zodat er voldoende liquiditeit en bankgarantiefaciliteiten beschikbaar zijn om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Om in financieel opzicht nog meer aandacht te kunnen geven aan projectrisico’s is binnen de financiële organisatie van Unica Groep in 2020 de afdeling business control ingericht. Binnen deze afdeling zijn alle activiteiten samengebracht op het gebied van financiële projectbeheersing, zoals begeleiden van de planning & control cyclus, analyse van de resultaten op project-, bedrijfs- en clusterniveau en het adviseren van directies op het gebied van finance en risk management. De afdeling is onder aansturing gebracht van een manager business control met ruime ervaring in operationele projectactiviteiten.

Na afsluiting van de maandcijfers worden deze gedetailleerd besproken met elk cluster en kan, waar nodig, direct en adequaat worden bijgestuurd. Ook met de Raad van Commissarissen worden de resultaten maandelijks besproken. In het bijzonder was er aandacht voor de werkkapitaalpositie van Unica, die een goede indicator was hoe zorgvuldig elk cluster met zijn geld om ging in een periode van grote onzekerheid. De werkkapitaalpositie heeft in 2020 enorm bijgedragen aan de stabiliteit en crisisbestendigheid van Unica.

Voor het aantrekken van financiering maakt Unica gebruik van externe deskundigheid, waarbij primair de deskundigheid van grootaandeelhouder Triton wordt benut. Kredietrisico’s worden beperkt doordat uitstaande vorderingen zijn verzekerd bij een kredietverzekeringsmaatschappij.