Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategie

Onder invloed van de coronacrisis steeg in 2020 ook de werkloosheid. Waar die aan het begin van het jaar nog een historisch laag niveau van 2,9% van de beroepsbevolking bereikte, steeg de werkloosheid in de loop van het jaar naar een piek van 4,6% in augustus 2020. Per saldo steeg de werkloosheid over het kalenderjaar met ruim een derde (bron: CBS). Die stijging had overigens nauwelijks effect op de spanningen op de arbeidsmarkt in de techniek. Er is nog altijd een fors tekort aan technici in de sectoren waarin Unica actief is, dus de inspanningen om de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt te behouden zijn onverminderd hoog.

De afvlakking van de economische groei die in 2020 werd verwacht, veranderende vanwege corona in een forse krimp. Vooral het tweede kwartaal van 2020, toen de eerste golf van de coronacrisis op zijn hoogtepunt was, noteerde een forse krimp van 8,5%. De krimp werd gedurende het jaar wel enigszins hersteld, maar noteerde met een min van 3,8% over heel 2020 de grootste economische krimp van de Nederlandse economie sinds de Tweede Wereldoorlog (bron: CBS). Onmiskenbaar is er sprake van een trendbreuk in het economisch klimaat, dat zich na jaren van economische groei de komende jaren moet herstellen. Er vanuit gaande dat de coronacrisis in 2021 onder controle komt, is de prognose dat er in algemene zin in 2021 weer sprake zal zijn van economische groei. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het herstel per sector fors zal verschillen, waarbij het toerisme, de horeca en de retail bijvoorbeeld langdurigere nadelige gevolgen van de coronacrisis zullen ervaren.

Voor de industrie en techniek zijn de economische vooruitzichten gunstig. De omzet in de bouw, doorgaans een goede graadmeter voor de vooruitzichten, toonde in het tweede en derde kwartaal van 2020 slechts een minimale krimp van minder dan 0,5% (bron: CBS). Vanwege het laatcyclische karakter van de sector worden de negatieve gevolgen van de coronacrisis vermoedelijk pas in 2021 en 2022 duidelijk, dus Unica blijft voor zijn projectportefeuilles alert op de ontwikkelingen. Mogelijke permanente effecten van de coronacrisis, zoals een andere inrichting en bestemming van gebouwfuncties, kunnen ook een impuls geven aan de bedrijfsactiviteiten in de sector.

Ondanks de coronacrisis is de cao-loonstijging in jaren niet zo hoog geweest als in 2020. Voor bijna driekwart van de cao’s was in maart immers al een akkoord afgesloten over heel 2020. De werknemers in de bedrijfstak industrie, waar ook de metaal-cao onder valt die op Unica van toepassing is, hadden in 2020 de grootste cao-loonstijging (3,8%).

De maatregelen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord en de aanscherping van de stikstofnormen hebben in 2020 minder aandacht gehad vanuit de Nederlandse overheid. Dat neemt niet weg dat de maatregelen voor de komende jaren nog altijd relevant zijn en onder invloed van eventuele permanente veranderingen na de coronacrisis wellicht zelfs in belang toenemen. Steeds meer organisaties kiezen voor een duurzame transformatie of herinrichting van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw, wat Unica veel kansen biedt. Op nieuwbouwprojecten in de zakelijke markt wordt wel een daling verwacht. Doordat het aandeel nieuwbouw in de projectportefeuille de afgelopen jaren al fors is teruggebracht, zal het effect voor de resultaten van Unica hierop klein zijn.