Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategisch

Op strategisch niveau was 2020 vanwege de coronacrisis een jaar van onbekende risico’s. Desalniettemin kon Unica een aantal instrumenten inzetten om de grootste bedreigingen te beheersen. Het startpunt daarvoor was de samenstelling van een Crisis Management Team (CMT), conform het crisiscommunicatiebeleid. Het CMT stelt Unica in staat om vroegtijdig de mogelijke risico’s te signaleren, daartoe passende mitigerende maatregelen te nemen en de organisatie hierover zorgvuldig en snel te informeren. Op de beantwoording van eventuele vragen vanuit het management wordt ook centrale regie gevoerd, zodat het beleid op een uniforme manier uitgedragen kon worden en er continu van elkaar geleerd kon worden. Voor verschillende beleidsgebieden zoals finance en inkoop zijn aan het begin van de coronacrisis meerdere scenario’s uitgewerkt, zodat Unica bij veranderende omstandigheden snel nieuwe maatregelen kon nemen. Met een uitgebreide documentenset werd maximale ondersteuning geboden aan de decentrale bedrijven zodat zij intensief in gesprek konden blijven met medewerkers en klanten over de continuïteit van de activiteiten van Unica. Doordat Unica strikt de richtlijnen van het RIVM volgde, bleef het ziekteverzuim vanwege coronagevallen in de werkomgeving zeer beperkt.

Naast corona blijft er permanent aandacht voor andere strategische risicodomeinen, zoals reputatie- en merkbewaking, behoud van aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Voor dat laatste thema verschoof het accent in 2020 naar het bewaken van een goede werk/privé-balans die vanwege de coronacrisis meer onder druk kwam te staan dan gebruikelijk.