Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Risicomanagement

De grondhouding van Unica ten aanzien van risicobeheersing is het structureel, geïntegreerd en tijdig identificeren van kansen en risico’s en die vervolgens benutten dan wel mitigeren. In de uitvoering van de strategie maakt de Raad van Bestuur voor wat betreft de risicobereidheid van de onderneming continu de afweging tussen financiële performance en risico’s. In die afweging beoordeelt zij de grootste bedreigingen en wordt vastgesteld welke mitigerende maatregelen deze risico’s kunnen beperken.

De risico’s die Unica signaleert worden onderverdeeld in vijf categorieën. Aan elk van deze categorieën is een mate van risicobereidheid gekoppeld, die in onderstaande tabel is weergegeven. In het beleid rondom risicobeheersing is in 2020 de klasse ‘digitaal’ als vijfde categorie aan dit overzicht toegevoegd. De toenemende digitalisering van de eigen ICT-omgeving en de dienstverlening van Unica brengt steeds meer digitale risico’s met zich mee, waarvoor specifieke maatregelen zijn genomen.

Categorie

Risicobereidheid

Omschrijving

Strategisch

Gemiddeld

Unica is bereid om risico’s te accepteren om zijn ambities te realiseren. Bij het beoordelen van risico’s vindt altijd een afweging plaats tussen de commerciële kansen en de sociale en economische risico’s op lange termijn.

Operationeel

Laag

Bij de uitvoering van zijn operationele activiteiten beperkt Unica de risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden voor klanten. Met betrekking tot veiligheid geldt een zerotolerancebeleid, waarbij er nooit risico’s worden aangegaan die de veiligheid voor medewerkers, klanten of werken in gevaar brengen.

Financieel

Laag

Unica koestert een stabiel financieel fundament, met een goede balans tussen eigen en vreemd vermogen. Met zorgvuldig financieel projectmanagement worden financiële projectrisico’s voorkomen.

Digitaal

Laag

Met behulp van technische, organisatorische en beleidsmatige maatregelen beperkt Unica digitale risico’s die gepaard gaan met de digitale transformatie van de eigen organisatie en de digitalisering van de externe omgeving.

Compliance

Niet

Unica hanteert de hoogste integriteitsstandaarden, voldoet aan de wet- en regelgeving en ziet erop toe dat die standaarden binnen alle bedrijven worden nageleefd.

Het beleid ten aanzien van risicobeheersing is centraal vastgesteld en is een terugkerend thema in het Executive Committee. Van daaruit worden de beleidslijnen uitgedragen aan de decentrale directieteams, die vanuit deze kaders hun eigen risico-afwegingen maken. Er is een intern procuratieschema van toepassing dat erin voorziet dat alle opdrachten met een waarde van meer dan € 2,5 miljoen altijd juridisch worden gecheckt. Boven de procuratie van de directeur wordt een bidform gemaakt dat door de verantwoordelijke directeur, de juridische afdeling en de Raad van Bestuur moet worden getekend voordat het project wordt goedgekeurd. Voor meerjarige opdrachten met een jaarlijkse opdrachtwaarde van meer dan € 10 miljoen moet goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden verkregen.