Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11 - Overige schulden en overlopende passiva

In de overlopende schulden is een post opgenomen van € 1,55 miljoen met betrekking tot earn-out vergoedingen waarvan € 1,2 miljoen een looptijd heeft langer dan 1 jaar.

Financiële instrumenten

De belangrijkste financiële risico’s waaraan de groep onderhevig is, zijn het liquiditeitsrisico en het kredietrisico. De groep beschikt over gecommitteerde kredietfaciliteiten van in totaal € 25 miljoen. Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. Kredietrisico’s worden beheerst door het uitvoeren van kredietwaardigheidschecks. Uitstaande debiteurenvorderingen zijn verzekerd bij een kredietverzekeringsmaatschappij.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

ING Bank NV, ABN AMRO Bank NV, Deutsche Bank AG en Rabobank hebben aan Unica Groep BV en haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden. In verband hiermee heeft Unica Groep BV haar aandelen aan de bank verpand. De groepsmaatschappijen hebben vorderingen, voorraden en inventaris aan de bank verpand. Het totaal van de afgegeven bankgaranties aan derden beloopt € 17,5 miljoen (2019: € 15,4 miljoen). Door Unica Groep BV zijn concerngaranties afgegeven aan klanten van haar groepsmaatschappijen, waarvan 22 nog openstaand zijn voor een bedrag van € 2,98 miljoen (2019: 25 nog openstaand voor een bedrag van € 5,50 miljoen).

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseverplichtingen bedragen in totaal € 47,7 miljoen (2019: € 52,7 miljoen). Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 15,3 miljoen (2019: 17,8 miljoen) en na 5 jaar € 4,6 miljoen (2019: 5,2 miljoen). Door de groep zijn huur- en leaseverplichtingen aangegaan die leiden tot een jaarlijkse last van respectievelijk € 9,3 miljoen en € 6,1 miljoen (2019: € 9,8 miljoen en 5,3 miljoen). De huurverplichting na 5 jaar bedraagt € 4,6 miljoen (2019: 5,0 miljoen), de leaseverplichting bedraagt € 0,1 miljoen (2019: € 0,2 miljoen).

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake de fiscale eenheid als geheel.

De rechtspersoon is firmant in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschappen onder firma. Unica heeft de verplichting de resterende aandelen in Synto BV in 2022 over te nemen en die van Numan & Kant BV in 2023.