Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corporate governance

Sinds 2017 is investeerder Triton meerderheidsaandeelhouder in Unica. Daarnaast is de familie Van Vliet, de grondlegger van het bedrijf, nog nauw bij Unica betrokken als grootaandeelhouder.

De Raad van Bestuur (RvB) bepaalt het beleid van Unica en bestaat uit twee personen. De driekoppige Raad van Commissarissen (RvC) houdt hier toezicht op. De coördinatie van de organisatie vindt tevens plaats vanuit het Executive Committee (ExCo), waarin naast de RvB ook alle bedrijvenclusters en shared services zijn vertegenwoordigd. Tevens is er regelmatig constructief overleg met de Ondernemingsraad.

In november 2021 is het structuurregime ingevoerd waarvan in de voorgaande jaren opgaaf was gedaan bij het Handelsregister.

Aandeelhouders

Met zijn huidige aandeelhouders kan Unica de historie als mooi Nederlands familiebedrijf combineren met de professionele ondersteuning van het Triton-team. Op verschillende gebieden worden de expertise en ervaringen van Triton ingezet om de bedrijfsvoering verder te verbeteren, waarbij de normen en waarden die passen bij het familiekarakter zorgvuldig worden bewaakt. De samenwerking met de aandeelhouders was in 2021 onverminderd prettig en het vertrouwen van de aandeelhouders in de strategie van Unica is groot. De groei die Unica wil realiseren kent op aandeelhoudersvlak dus een uitstekende basis.

Raad van Bestuur

John Quist (61) is sinds 2014 als CEO aan Unica verbonden. Voor de CFO-positie in de Raad van Bestuur van Unica vond in 2021 een wijziging plaats. Vanaf 1 juli is Ron van Laar (50) benoemd tot CFO, als opvolger van Bert Moser (61) die na een dienstverband van 33 jaar afscheid nam als bestuurder. Ron bekleedde financiële bestuursfuncties bij uiteenlopende bedrijven en gaat in zijn rol de verdere uitvoering van de groeistrategie van Unica in de komende jaren samen met John Quist vormgeven. Ron heeft veel ervaring met het faciliteren van groei van bedrijven, ook met een technische achtergrond, en kan die kennis optimaal inzetten bij Unica.

Bert Moser heeft gedurende zijn carrière een belangrijke rol gespeeld in het succes en de stabiliteit van Unica en representeert het DNA van het familiebedrijf dat Unica in veel aspecten nog steeds kenmerkt. Hij blijft zijn kennis en ervaring inzetten als adviseur van de Raad van Commissarissen.

Bij de wijziging van de Raad van Bestuur is gericht getracht een vrouw als CFO aan te trekken, maar het is niet gelukt vrouwelijke kandidaten te werven die het beste voldeden aan het profiel. Bij wijzigingen in de samenstelling van het bestuur blijft Unica streven naar een evenredigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Raad van Commissarissen

In de Raad van Commissarissen vonden in 2021 geen wijzigingen plaats. De RvC bestaat uit Michiel Jaski (voorzitter), Luc Hendriks en Henk ten Hove. Michiel Jaski en Luc Hendriks zijn in 2021 herbenoemd voor een periode van vier jaar, Henk ten Hove is per 1 januari 2022 herbenoemd. Een verslag van de raad over 2021 is hier terug te vinden.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers van Unica is geregeld via de Ondernemingsraad (OR). Bij de uitvoering van het beleid voert het management van Unica zowel op formele als op informele momenten overleg met de OR. In 2021 bestond de OR uit 15 leden, die afkomstig zijn vanuit de diverse vestigingen en bedrijven van de Unica Groep. Dankzij constructieve samenwerking met onder meer de RvB kon de OR gefundeerd instemmen met en advies geven over diverse beleidsontwikkelingen. Een verslag van de OR over 2021 is hier terug te vinden.

Unica ICT Solutions BV, Van Kempen Koudetechniek BV, Pranger-Rosier Installaties BV en Gerco Brandpreventie BV hebben een eigen OR. Applicom Nederland BV kent een eigen personeelsvertegenwoordiging.

Acquisities

Tijdens de verslagperiode deden zich geen belangrijke wijzigingen voor in de aandelenstructuur van Unica Groep, behoudens de uitbreiding van de bedrijvengroep met verschillende acquisities. In 2021 werden de werkmaatschappijen Pranger-Rosier Holding BV (bestaande uit Pranger-Rosier Installaties BV, Otte Installaties en Equu BV) en Fire Safety Holding BV (bestaande uit Applicom Nederland BV, Fire Safety Projects BV, Gerco Brandpreventie BV en Red Profs BV) onderdeel van de Unica Groep.