Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Unica kijkt terug op een geslaagd 2021 waarin prettig en open is samengewerkt met de Raad van Bestuur van Unica. De acquisities die Unica in het afgelopen jaar deed en de bestuurswisseling die in 2021 plaatsvond kregen uiteraard de aandacht, maar ook andere thema’s als het medewerkersonderzoek, de invoering van de mobiliteitsregeling en de thuiswerkvergoeding en andere arbeidsvoorwaarden stonden op de agenda. 

Samenstelling van de OR

De OR van Unica bestond in 2021 uit 15 zetels, die gekoppeld waren aan de verschillende Unica-clusters. Afhankelijk van de omvang had elk cluster één of meerdere vertegenwoordigers. De OR-leden hebben een zittingstermijn van vier jaar. Elke twee jaar zijn er verkiezingen waarbij ongeveer de helft van de zetels opnieuw wordt ingevuld. Herverkiezing is eenmaal mogelijk. Bij de verkiezingen die eind 2021 plaatsvonden is het aantal OR-zetels met ingang van 2022 uitgebreid naar 17. De personeelsvertegenwoordiging die Regel Partners BV kende, is opgeheven en wordt vanaf het nieuwe jaar vertegenwoordigd in de OR van Unica.

Omdat twee van de leden van het dagelijks bestuur hun zittingstermijn van vier jaar hebben volbracht, is in het laatste kwartaal de voorzittershamer overgedragen aan Wilbert van Abswoude. Om de overgang naar een nieuw dagelijks bestuur soepel te laten verlopen zijn Johan van Tongeren (vicevoorzitter) en Roelof Lindeboom (secretaris) ingewerkt als nieuwe leden van het dagelijks bestuur. In februari 2022 heeft de OR in zijn nieuwe samenstelling hun aanstellingen formeel bekrachtigd.

Roelof Lindeboom, Johan van Tongeren en Wilbert van Abswoude

De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Daarnaast kent de OR commissies die zich richten op specifieke onderwerpen, zoals veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM), financiën, HRM, ICT en communicatie. De commissies bereiden zaken voor ten behoeve van besluitvorming binnen de OR, die als geheel een besluit neemt over de betreffende onderwerpen. Naast de periodieke overleggen met de Raad van Bestuur (RvB) en een jaarlijks onderhoud met een delegatie van de Raad van Commissarissen (RvC), tracht de Ondernemingsraad twee keer per jaar alle clusterdirecties te ontmoeten om een goed beeld te geven en te krijgen van de ontwikkelingen binnen elk specifiek cluster.

Benoeming nieuwe CFO

In de verslagperiode vond er een wijziging plaats in het bestuur van Unica waarover de OR positief heeft geadviseerd. Na de selectieprocedure heeft Ron van Laar zich als nieuwe Chief Financial Officer (CFO) persoonlijk tijdens een OR-vergadering geïntroduceerd, waarbij alle gelegenheid was om hem vragen te stellen. Mede op basis van deze prettige kennismaking heeft de OR veel vertrouwen in zijn benoeming. Daarbij spreekt de OR tevens zijn dank uit aan zijn voorganger Bert Moser, die zich meer dan drie decennia als bestuurder voor onze bedrijvengroep heeft ingezet. De OR is verheugd te vernemen dat Bert ondanks zijn vertrek als CFO wel als adviseur van de RvC betrokken blijft bij Unica.

Acquisities

In 2021 was de OR betrokken bij de acquisities die Unica realiseerde. Twee van de overgenomen bedrijven kennen een eigen Ondernemingsraad die vanzelfsprekend ook is geraadpleegd inzake de voorgenomen acquisitie. Zowel de OR van Unica als de OR’s van respectievelijk Pranger-Rosier en Gerco & Applicom adviseerden positief over de overnames. Beide raden zien de aansluiting bij het Unica netwerk van bedrijven als een goede stap om de groeiambities te realiseren en de continuïteit van de bedrijven op langere termijn nog beter te waarborgen.

Gerichte overnames zijn al enkele jaren onderdeel van de strategie van Unica. De inhoud van de adviesaanvragen aan de OR inzake overnames is de afgelopen jaren steeds verder verbeterd. Er is een vaste vragenlijst samengesteld van thema’s waarover de OR geïnformeerd wordt, zoals de financiële prognoses, het verloop en de opbouw van het personeelsbestand van de voorgenomen acquisitiepartijen. Mede dankzij de goede voorbereiding van het M&A team van Unica kunnen adviesaanvragen rondom overnames daardoor adequaat door de OR behandeld worden. 

Arbeidsvoorwaarden

Inzake de arbeidsvoorwaarden binnen Unica was er in 2021 vooral aandacht voor de mobiliteitsregeling die aan het einde van het jaar geïntroduceerd kon worden. In nauwe samenwerking met wagenparkbeheer en HRM is de Unica-leaseregeling gemoderniseerd, waarbij veel aandacht is voor meer flexibiliteit en stimulans van duurzame vormen van vervoer. Hiermee werd een regeling afgerond die al geruime tijd een aandachtspunt was voor de OR. In enige mate gold dat ook voor de invoering van een thuiswerkvergoeding. Over het algemeen hebben de medewerkers van Unica hun weg gevonden in werken op afstand, dat nog altijd grotendeels de norm is vanwege de coronapandemie. Een bijpassende tegemoetkoming in de kosten die medewerkers maken om vanuit huis te werken, stond daarom hoog op de agenda van de OR. Het initiatiefvoorstel dat de OR hiervoor heeft ingediend, is medio 2021 ingevoerd. 

Ook op enkele andere arbeidsvoorwaardelijke onderdelen heeft het bestuur van Unica de adviezen van de OR overgenomen. Zo is er vanaf 2022 sprake van minder centraal vastgestelde ADV-dagen, zodat medewerkers meer keuzevrijheid hebben wanneer zij die dagen willen inzetten. Verder krijgt de OR de beschikking over de complete resultaten van het medewerkersonderzoek, zodat gerichter vragen kunnen worden gesteld aan de bestuurder en de informatie gebruikt kan worden ter voorbereiding op gesprekken met clusterdirecteuren. 

Vooruitblik

Unica is een groeiend en succesvol bedrijf, wat een prettig startpunt is voor het behartigen van de personeels- en bedrijfsbelangen. De OR ziet de groei die Unica doormaakt als een gunstige ontwikkeling die onze bedrijven en onze medewerkers veel nieuwe kansen biedt. Naast acquisities is ook de verbetering van de prestaties van de huidige organisatie een permanent agendapunt van de OR met de Raad van Bestuur. Om nu en in de toekomst concurrerend te blijven, zal er ook aandacht moeten blijven voor verdere procesverbeteringen binnen Unica. 

Wij hebben er veel vertrouwen in dat we daar vanuit de OR, samen met de nieuwe CFO Ron van Laar en de zittende CEO John Quist, een positieve bijdrage aan kunnen leveren. We zien er naar uit om daar de komende jaren invulling aan te geven! 

31 maart 2022
Wilbert van Abswoude
Johan van Tongeren
Roelof Lindeboom