Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Economische waarde

Voor het derde achtereenvolgende jaar groeide de omzet van Unica met dubbele cijfers. De omzet over 2022 steeg naar € 758 miljoen, een toename van € 95 miljoen ten opzichte van 2021. Toen was de omzet € 663 miljoen, dus in 2022 werd een stijging van 14% gerealiseerd. De solide organische groei die Unica jaar-op-jaar laat zien blijft een belangrijk fundament voor de omzetstijging en draagt voor ruim 34% bij aan de omzetgroei. Unica hanteert een gecontroleerde groeistrategie waarbij een evenwicht tussen groei door acquisities en autonome groei van het bedrijf wordt nagestreefd.

De focus op verbetering van het rendement kwam over 2022 tot uitdrukking in een EBITDA van € 72,9 miljoen, een stijging van 29% ten opzichte van 2021 (€ 56,4 miljoen). Dit groeipercentage volgt de trendlijn van de afgelopen jaren, waarin de EBITDA in vijf jaar tijd meer dan verdubbelde ten opzichte van 2017. Niet alleen in absolute getallen, maar ook verhoudingsgewijs werd de positie van Unica in 2022 sterker. Het EBITDA-rendement steeg naar 9,6%, waar dat percentage in 2021 nog op 8,5% lag. Die rendementsverbetering realiseerde Unica door verdere samenwerking tussen de bedrijvenclusters, schaalvoordelen en beheersing van de bedrijfskosten. In 2022 verkeert Unica dan ook in een gezonde rendementspositie die past bij bedrijven van onze omvang.