Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Woord van de Raad van Bestuur

Een jaar van geopolitieke conflicten, klimaateffecten, hoge energieprijzen en inflatie zorgde in 2022 voor veel maatschappelijke onrust. Unica behoort dankzij zijn stabiele fundament gelukkig tot de uitzonderingen waarop de opeenvolgende tegenslagen weinig impact hebben. Door de strategische koers die de afgelopen jaren is ingezet, is de crisisbestendigheid fors verbeterd en is Unica minder gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen die de markt en maatschappij verstoren. 

De omzet van Unica steeg voor het derde achtereenvolgende jaar met dubbele cijfers naar € 758 miljoen, een stijging van 14% ten opzichte van 2021 (€ 663 miljoen). De focus op verbetering van het rendement resulteerde in 2022 in een EBITDA van € 72,9 miljoen, 29% hoger dan in 2021 (€ 56,4 miljoen). In 2022 verkeert Unica met een rendementspercentage van 9,6% (2021: 8,5%) in een gezonde rendementspositie die past bij bedrijven van onze omvang. 

Vijf jaar na het opzetten van het strategiehuis van waaruit de afgelopen jaren is geopereerd, werd in 2022 een strategische herijking uitgevoerd. De voornaamste conclusie is dat de kern van de strategie niet hoeft te veranderen. De aandacht die Unica heeft voor mensen, de focus op innovatie en digitalisering, het streven naar customer excellence en de acquisitieagenda blijven onveranderd. Sustainability heeft ook een sterke focus in de bedrijfsvoering en dienstverlening van Unica en is door de toegenomen aandacht en maatschappelijke focus in de volle breedte van onderscheidend belang. 

In zijn groeistrategie hanteert Unica een onveranderd ambitieuze M&A agenda, gericht op goed presterende bedrijven ter uitbreiding van de regionale aanwezigheid en ter versterking van zijn specialismen. Een sterke culturele fit is eveneens een belangrijke voorwaarde in de selectie van overnamekandidaten. In 2022 zijn er twee toonaangevende bedrijven aan het Unica-netwerk toegevoegd. EAL, een leidende partij in Nederland in de ontwikkeling en implementatie van security management en toegangscontrole systemen, is opgenomen in het cluster Unica Access & Security. Het bedrijf Working Spirit, met 150 IT-specialisten een belangrijke speler in de landelijke markt van ICT-detachering, is ondergebracht in het cluster Unica ICT Solutions. Beide toevoegingen geven deze gespecialiseerde clusters nieuwe perspectieven op verdere groei in hun markt. 

Het behouden van de sterke aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt is naast acquisities ook cruciaal in de groeistrategie van Unica. Grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie en digitalisering vragen om technici waar nog altijd een groot tekort aan is. De prioriteit in het zekerstellen van de arbeidscapaciteit is de bestaande populatie. Betrokkenheid en behoud van eigen medewerkers is de hoeksteen van de HRM-strategie, die zijn beslag krijgt in ruime opleidingsmogelijkheden, doorgroeikansen binnen en tussen de bedrijven uit het netwerk en aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Het bieden van een veilige werkomgeving in álle opzichten, van fysieke tot sociale veiligheid, is ook ingebed in de strategie. Naast aandacht voor de bestaande medewerkers vraagt de groeiambitie van Unica structurele uitbreiding van het medewerkersbestand. Daartoe onderneemt Unica talrijke wervingsactiviteiten en wordt er getracht ook hele nieuwe doelgroepen te bereiken, bijvoorbeeld via sociaal ondernemerschap en zij-instroom. 

Niet eerder werden de onvermijdelijkheid van de energietransitie en de noodzaak tot verduurzaming zo duidelijk als in 2022. Onder invloed van geopolitieke ontwikkelingen en marktomstandigheden is de urgentie tot klimaatactie in alle opzichten toegenomen en als partner in duurzame transformatie kan Unica een positief verschil maken. Met diepgaande kennis van de markt en stand der techniek is Unica uitstekend in staat klanten te ondersteunen in het concreet invullen van de klimaatdoelen en -ambities. 

Hoe Unica invloed kan uitoefenen voor maximale duurzame impact wordt uiteengezet in de duurzame bedrijfsstrategie. De belangrijkste maatschappelijke resultaten rapporteert Unica in dit jaarverslag aan de hand van elementen van de Global Reporting Initiatieve (GRI) leidraad. In 2022 is een nieuwe materialiteitsanalyse uitgevoerd, om te bepalen hoe Unica de komende jaren structureel verdere invulling kan geven aan duurzame ontwikkeling. De uitkomsten zijn vertaald in de kernpijlers van Unica’s duurzame strategie: Energie & klimaat, Circulariteit & milieu, Mens & maatschappij en Innovatie & digitalisering. Ethisch en integer handelen is daarbij als vijfde pijler het fundament. In 2023 en verder gaat Unica gericht invulling geven aan dit Sustainability Framework en de programma’s die daaraan gekoppeld zijn. 

Diverse lopende initiatieven binnen de eigen bedrijfsvoering sluiten aan op het raamwerk. Zo is doelgericht sturen op CO2-reductie een prioriteit voor Unica een om dat te stroomlijnen wordt de CO2 Prestatieladder gebruikt. Mobiliteit draagt in ruime mate bij aan de CO2-uitstoot van Unica. Sinds 2021 is een vernieuwd mobiliteitsbeleid van kracht, erop gericht om in 2025 geen auto’s met een verbrandingsmotor meer te bestellen, meer ruimte te bieden voor flexibel vervoer en te experimenteren met duurzame servicelogistiek in de buitendienst. Verder wekken veel Unica-locaties hun eigen energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen en WKO’s. Zo werd het kantoor in Bodegraven in 2022 volledig duurzaam gerenoveerd. Het 50 jaar oude pand kreeg na de forse verduurzamingsslag een A++ label toegekend. 

Zowel dichtbij als ver van huis past Unica ook op maatschappelijk vlak duurzaam ondernemerschap toe. Zo werd Unica in 2022 partner van het Nationale Park De Hoge Veluwe ter bevordering van het behoud van natuur, kunst en cultuur. Elk Unica-bedrijf ondersteunt ook zelf maatschappelijke initiatieven in de eigen regio, zodat zij de belofte om altijd dichtbij klanten te opereren, tonen in de lokale gemeenschappen waar zij onderdeel van uitmaken. De inmiddels 15-jarige Unica Foundation is het meest sprekende voorbeeld als het gaat om maatschappelijke actie. De in 2007 opgerichte stichting ondersteunt technische hulpprojecten in ontwikkelingslanden en verbeterde de leefomstandigheden van meer dan 40.000 mensen. 

Waar in 2022 nog een vertragingseffect zichtbaar was vanwege hoge energieprijzen, komt de energietransitie naar verwachting in 2023 gefaseerd maar volwaardig op gang. Met een integrale aanpak kan Unica de verduurzamingsambitie van organisaties op nagenoeg alle aspecten begeleiden. Samen met zijn innovatiekracht, wat onder meer zichtbaar is in het Unica Innovation Center als kenniscentrum en aanjager van digitale aansturing van gebouwfuncties, wordt het perspectief voor Unica alleen maar gunstiger. Met fundamentele ICT-kennis kan Unica de digitale transformatie in de technische dienstverlening ondersteunen met concrete toepassingen. Bundeling van kennis uit verschillende domeinen levert bovendien verrassende en soms nuttige disruptieve toepassingen op. 

Unica heeft een krachtige positie om met zijn dienstverlening een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, personeelstekorten, vergrijzing, veiligheid en gezondheid. Het aantrekken van de arbeidscapaciteit die daarvoor nodig is, behoudt onverminderd prioriteit. De carrièreperspectieven binnen Unica moeten ten volle worden benut, evenals de kansen die zij-instroom, opleidingstrajecten en sociaal ondernemerschap bieden om de vijver van technici te vergroten. 

Het groeipotentieel en de multidisciplinaire kracht geeft Unica een sterke positie. De verantwoordelijkheid die daarbij hoort gaat Unica niet uit de weg, dus ook de eigen inspanningen in duurzaam ondernemerschap hebben nadrukkelijk de aandacht. Vanuit dat vertrekpunt kan Unica met veel energie zijn klanten en de maatschappij de komende jaren nog breder van dienst zijn. 

John Quist (CEO) en Ron van Laar (CFO)