Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overzicht GRI-indicatoren

Generieke indicatoren

GRI-indicator

Omschrijving

Vindplaats

Toelichting

The organization and its reporting practices

2-1

Organizational details

Profiel Unica Groep
Corporate Governance

 

2-2

Entities included in the organization’s sustainability reporting

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

 

2-3

Reporting period, frequency and contact point

 

De verslagperiode betreft 1 januari t/m 31 december 2022.
Er wordt jaarlijks gerapporteerd.
Contact: marketing@unica.nl

2-4

Restatements of information

Toelichting energie en emissie inventaris

Er zijn alleen herformuleringen van informatie uit vorige verslagperiodes rondom energie- en CO2-informatie.

2-5

External assurance

 

Er is geen externe assurance uitgevoerd.

Activities and workers

2-6

Activities, value chain and other business relationships

Profiel Unica Groep
Acquisities
Interne bedrijfsvoering

 

2-7

Employees

Medewerkers
Personeelsbestand

De verdeling naar regio is niet relevant. De activiteiten vinden voornamelijk in Nederland plaats.

2-8

Workers who are not employees

Medewerkers

Gedurende het jaar zijn ruim 500 inleners actief geweest voor Unica. Tweederde is ingezet voor het primaire proces, de overige inleners betreft indirect en ondersteunend personeel.

Governance

2-9

Governance structure and composition

Corporate Governance
Management

 

2-10

Nomination and selection of the highest governance body

Corporate Governance
Aantrekkingskracht arbeidsmarkt

 

2-11

Chair of the highest governance body

Corporate Governance
Management

 

2-12

Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts

Materialiteit
Strategische herijking
Duurzaam ondernemerschap - Externe ontwikkelingen
Risicomanagement - Strategisch

 

2-13

Delegation of responsibility for managing impacts

Strategische herijking
Materialiteit
Risicomanagement - Strategisch

 

2-14

Role of the highest governance body in sustainability reporting

Corporate Governance
Materialiteit

 

2-15

Conflicts of interest

Risicomanagement - Compliance

De integriteitsstandaarden binnen Unica schrijven voor dat geen cadeaus of uitnodigingen aangenomen worden met een waarde boven € 100,-. Bij twijfel over eventuele belangenverstrengeling wordt overlegd met de compliance officer. In 2022 is er na overleg in één geval besloten om daarom niet toe te treden tot een Raad van Advies bij een leverancier.

2-16

Communication of critical concerns

Risicomanagement - Strategisch

 

2-17

Collective knowledge of the highest governance body

Risicomanagement - Compliance

 

2-18

Evaluation of the performance of the highest governance body

Corporate Governance

 

2-19

Remuneration policies

Overige toelichtingen

 

2-20

Process to determine remuneration

 

Het beloningsbeleid wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en Directeur HRM, waarbij een interne Specialist Compensation & Benefits wordt betrokken. Er is geen renumeratiecommissie.

2-21

Annual total compensation ratio

 

De salarismediaan is in 2022 gestegen met 4,8%. Als gevolg van een herijking van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, is de beloning van de hoogst betaalde functionaris in 2022 ruimer gestegen ten opzichte van de mediaan (23,8%).

Strategy, policies and practices

2-22

Statement on sustainable development strategy

Bestuursverslag

 

2-23

Policy commitments

Risicomanagement - Compliance
Veiligheid

De gedragscode van Unica is ingericht conform het model van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). De Meldregeling Integriteit is onderdeel van de gedragscode van Unica.

Voor leveranciers hanteert Unica de Code of Sustainable Supply.

2-24

Embedding policy commitments

Risicomanagement - Compliance

 

2-25

Processes to remediate negative impacts

Risicomanagement - Compliance
Veiligheid

 

2-26

Mechanisms for seeking advice and raising concerns

Veiligheid

De Spreek je uit! richtlijnen bestaan uit drie regelingen: Ongewenste Omgangsvormen, Integriteit en Arbeidsconflicten.

2-27

Compliance with laws and regulations

 

Er vonden geen incidenten of sancties plaats voor het niet naleven van geldende wet- en regelgeving.

Stakeholder engagement

2-28

Membership associations

Maatschappelijke betrokkenheid

 

2-29

Approach to stakeholder engagement

Materialiteit
Duurzaam ondernemerschap

 

2-30

Collective bargaining agreements

 

Een groot deel van de Unica-medewerkers valt onder een CAO. Enkele ondernemingen hebben eigen arbeidsvoorwaarden

Material topics

3-1

Process to determine material topics

Materialiteit

 

3-2

List of material topics

Materialiteit

 

3-3

Management of material topics

Materialiteit

In 2023 en verder gaat Unica gericht invulling geven aan zijn Sustainability Framework en de programma’s die daaraan gekoppeld zijn.

Specifieke indicatoren

GRI-indicator

Omschrijving

Vindplaats

Toelichting

GRI 201: Economic Performance 2016

201-1

Direct economic value generated and distributed

Kerncijfers

 

202-2

Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

Duurzaam ondernemerschap - Externe ontwikkelingen

 

201-3

Defined benefit plan obligations and other retirement plans

Lonen en salarissen

 

201-4

Financial assistance received from government

 

Er is geen gebruik gemaakt van bijzondere regelingen voor financiele tegemoetkoming vanuit de overheid

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-1

Operations assessed for risks related to corruption

Compliance

 

205-2

Communication and training about anti-corruption policies and procedures

Compliance

 

205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

 

Er vonden geen incidenten plaats

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016

206-1

Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices

 

Er vonden geen juridische conflicten plaats

GRI 301: Materials 2016

301-1

Materials used by weight or volume

Afvalstromen

De gewichten en/of volumes van de verschillende afvalstromen worden op dit moment niet geregistreerd.

301-2

Recycled input materials used

Duurzaamheid bij klanten

Met een aantal leveranciers wordt gericht gewerkt aan het inzetten van gerecyclede materialen. Het aandeel in het totale volume wordt op dit moment niet geregistreerd.

301-3

Reclaimed products and their packaging materials

Afvalstromen

 

GRI 302: Energy 2016

302-1

Energy consumption within the organization

Energieverbruik

 

302-2

Energy consumption outside of the organization

 

Dit betreft scope 3, waarover nog onvoldoende informatie beschikbaar is voor rapportage.

302-3

Energy intensity

Energiereductie

 

302-4

Reduction of energy consumption

Energiereductie

 

302-5

Reductions in energy requirements of products and services

 

Dit betreft scope 3, waarover nog onvoldoende informatie beschikbaar is voor rapportage.

GRI 305: Emissions 2016

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

Emissies

 

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Emissies

 

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

Emissies

Zakenreizen en woon-werkverkeer zijn meegenomen in de rapportage

305-4

GHG emissions intensity

Emissies

 

305-5

Reduction of GHG emissions

Emissies

 

305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

 

Niet van toepassing

305-7

Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions

 

Niet van toepassing

GRI 306: Waste 2020

306-1

Waste generation and significant waste-related impacts

Afvalstromen

 

306-2

Management of significant waste-related impacts

Afvalstromen
Interne bedrijfsvoering

 

306-3

Waste generated

Afvalstromen

 

306-4

Waste diverted from disposal

Afvalstromen

 

306-5

Waste directed to disposal

Afvalstromen

 

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

308-1

New suppliers that were screened using environmental criteria

 

Voor alle nieuwe leveranciers hanteert Unica de Code of Sustainable Supply. Bij bestaande leveranciers worden elk jaar steekproefsgewijs leveranciersbeoordelingen uitgevoerd. In 2022 is deze beoordeling bij 35 leveranciers toegepast.

308-2

Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

 

Van eventuele negatieve milieu-impact van leveranciers wordt op dit moment geen registratie bijgehouden.

GRI 401: Employment 2016

401-1

New employee hires and employee turnover

Personeelsbestand

De verdeling naar regio is niet relevant. De activiteiten vinden voornamelijk in Nederland plaats.

401-2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees

 

Alle vormen van beloningen zijn ook voor deeltijdmedewerkers beschikbaar.

401-3

Parental leave

 

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof is voor alle medewerkers beschikbaar. In 2022 hebben ruim 150 medewerkers (12% vrouwen, 88% mannen) hier gebruik van gemaakt, die allen weer voor 100% zijn teruggekeerd in hun werk.

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

403-1

Occupational health and safety management system

Gezondheid
Veiligheid

 

403-2

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

Ongevallen overzicht

 

403-3

Occupational health services

Gezondheid

 

403-4

Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety

Gezondheid
Veiligheid

 

403-5

Worker training on occupational health and safety

Gezondheid
Veiligheid

 

403-6

Promotion of worker health

Gezondheid
Veiligheid

 

403-7

Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships

Gezondheid
Veiligheid

 

403-8

Workers covered by an occupational health and safety management system

Gezondheid
Veiligheid

 

403-9

Work-related injuries

Ongevallen overzicht

 

403-10

Work-related ill health

Ongevallen overzicht

 

GRI 404: Training and Education 2016

404-1

Average hours of training per year per employee

Opleidingen

 

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

Opleiding en ontwikkeling

 

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews

Opleidingen

 

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1

New suppliers that were screened using social criteria

 

100%

414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

 

Er zijn geen nieuwe leveranciers toegevoegd waarbij er een significant risico is op het niet voldoen aan onze criteria.