Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overige toelichtingen

Bezoldiging van directie en commissarissen

In de salariskosten van 2022 is € 1.205.000 (2021: € 1.073.000) begrepen als bezoldiging van de directie, inclusief voormalige bestuurders. Dit is inclusief een pensioenlast van € 95.000 (2021: € 58.000). De commissarissenbeloning bedroeg over het boekjaar € 170.000 (2021: € 161.000).

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2022 heeft een strategische herijking binnen Unica zijn beslag gekregen. Tussen het management, de aandeelhouders, de banken en de verschaffer van de achtergestelde lening heeft overleg plaatsgevonden inzake de groeistrategie en de financiering daarvan. Dit overleg heeft geresulteerd in een voorgenomen herkapitalisatie van de aandelen en een herfinanciering door een consortium van banken tot en met medio 2028. In dit kader worden ook de uitstaande leningen en aflossingsverplichtingen geherevalueerd. De financiële impact is onder andere afhankelijk van de mate en het tijdbestek waarin de groeistrategie kan worden gerealiseerd.