Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kerncijfers

Vijf jaar Unica Groep

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

2020

2019

2018

Winst- en verliesrekening

     

Gefactureerde omzet

746.461

645.381

566.904

496.879

476.532

Netto omzet

758.147

663.155

538.946

483.426

493.821

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

72.909

56.434

41.234

38.265

35.230

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen immateriële vaste activa (EBITA)

68.686

52.533

37.545

35.129

32.481

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen immateriële vaste activa (EBIT)

48.072

39.428

31.434

30.077

27.666

Resultaat voor belastingen (EBT)

45.725

38.662

30.922

29.982

27.338

Nettowinst

30.275

26.813

21.485

21.249

19.405

Cashflow (netto-winst plus afschrijvingen)

55.112

43.819

31.286

29.438

26.969

Balans

     

Immateriële vaste activa

138.775

130.105

54.257

36.661

33.881

Materiële vaste activa

12.072

10.388

9.953

11.249

9.427

Financiële vaste activa

242

347

107

153

215

Totaal vaste activa

151.089

140.840

64.316

48.063

43.523

Voorraden

7.453

5.608

3.262

1.966

2.361

Vorderingen

124.471

94.688

91.867

121.063

82.185

Liquide middelen

73.198

53.905

57.964

14.289

36.490

Totaal vlottende activa

205.122

154.201

153.094

137.318

121.036

Totaal activa

356.211

295.041

217.410

185.381

164.559

      

Aandelenkapitaal

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Reserves

118.955

88.680

61.866

79.910

58.661

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen

128.955

98.680

71.866

89.910

68.661

Aandeel van derden in het groepsvermogen

515

668

551

107

318

Voorzieningen

15.135

13.775

5.988

3.985

4.886

Langlopende schulden

64.213

50.000

0

0

0

Kortlopende schulden

147.393

131.918

139.005

91.379

90.694

Totaal passiva

356.211

295.041

217.410

185.381

164.559

Liquiditeits- en solvabiliteitsratio's

     

Current ratio

2,73

1,17

1,10

1,50

1,37

Solvabiliteit

36,2%

33,4%

33,1%

48,5%

43,9%

Rendementsratio's [*]

     

EBT-marge

6,0%

5,8%

5,7%

6,2%

5,5%

EBITA-marge

9,1%

7,9%

7,0%

7,3%

6,6%

EBITDA-marge

9,6%

8,5%

7,7%

7,9%

7,1%

Rendement eigen vermogen

42,7%

27,2%

29,9%

23,6%

28,3%

Investeringen

     

Investeringen in materiële vaste activa

6.086

3.313

1.770

4.724

3.145

Investeringen in immateriële vaste activa

29.534

88.953

23.707

7.833

2.663

Aantal werknemers einde boekjaar (FTE)

3.555

3.287

2.843

2.590

2.365

Ziekteverzuim

6,3%

5,1%

5,2%

5,3%

5,4%

  • * Rendementsratio's berekend op basis van netto omzet

Voor definities van de financiële instrumenten verwijzen wij u naar de begrippenlijst.