Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de RvC

In de twee voorgaande jaren werd veel aanpassingsvermogen gevraagd van Unica en zijn medewerkers door corona. Nieuwe onvoorziene ontwikkelingen zoals geopolitieke onrust en door hoge energieprijzen opgestuwde inflatie hadden in 2022 veel impact op de maatschappij en het bedrijfsleven. Door terug te vallen op zijn robuuste fundament waren de effecten van deze onverwachte gebeurtenissen op Unica beperkt. Daarbij mag de tomeloze inzet en flexibiliteit van de meer dan 3.500 medewerkers die in de groep actief zijn niet onvermeld blijven.

Hoewel er in 2022 dus verstoringen waren in markt en maatschappij, groeide de omzet van Unica voor het derde achtereenvolgende jaar met dubbele cijfers. Met een omzet van € 758 miljoen over 2022 werd een groei van 14% gerealiseerd (2021: € 663 miljoen). De focus op verbetering van het rendement komt nog nadrukkelijker tot uiting in de resultaten: de EBITDA groeide naar € 72,9 miljoen, een stijging van 29% ten opzichte van 2021 (€ 56,4 miljoen). Unica wist de EBITDA in vijf jaar tijd meer dan te verdubbelen ten opzichte van 2017. Het EBITDA-rendement van 9,6% over 2022 is een gezonde rendementspositie die past bij bedrijven van de omvang van Unica.

Netwerk van bedrijven

De solide organische groei van Unica wordt aangevuld met de effecten van acquisities. In 2022 zijn met EAL en Working Spirit weer twee toonaangevende ondernemingen toegevoegd aan het Unica netwerk van bedrijven. EAL is een leidende partij in Nederland in de ontwikkeling en implementatie van security management en toegangscontrole systemen. De activiteiten zijn opgenomen in het cluster Unica Access & Security, waarin alle dienstverlening rondom toegangsverlening en beveiliging is gebundeld. Working Spirit is een belangrijke speler in de landelijke markt van ICT-detachering met ruim 150 IT-specialisten. Het bedrijf is ondergebracht in het cluster Unica ICT Solutions, dat met de aansluiting van Working Spirit een forse impuls aan kennis en capaciteit krijgt.

Gerichte acquisities van goed presterende bedrijven blijven belangrijk in de groeistrategie van Unica. Ook de mate waarin overnamekandidaten aansluiten op het ondernemersmodel en de cultuur van Unica is een aandachtspunt bij de uitvoering van de M&A agenda. Het netwerk van bedrijven is het speerpunt in de strategie en de kern van het ondernemersmodel. Vanuit de negen clusters heeft Unica de slagkracht om in een specifieke regio of specialiteit te excelleren, maar kan het eveneens opdrachten multidisciplinair invullen vanuit verschillende kennisdomeinen.

Verduurzaming

De combinatie van geopolitieke onrust, de aanpassingen na de coronapandemie en zichtbare klimaateffecten hebben in 2022 eens te meer duidelijk gemaakt dat de energietransitie onafwendbaar is. De noodzaak tot verduurzaming wordt nog nadrukkelijker zichtbaar door de forse stijging van de energieprijzen. Weliswaar is er daardoor minder financiële ruimte voor directe aanpassingen, maar partijen zijn er meer dan ooit van overtuigd dat energie een strategisch thema is dat structureel aandacht verdient en om investeringen vraagt.

Verduurzaming is in elke opdracht dan ook een prominent aspect waar Unica zijn diepgaande kennis en uitvoeringscapaciteit in kwijt kan. Niet alleen de energieprijzen spelen een rol in de afwegingen die klanten maken, ook de beschikbare netcapaciteit en leveringszekerheid zijn voor veel sectoren een belangrijk punt van aandacht.

Als partner in duurzame transformatie kan Unica een positief verschil maken voor klanten, maar daarnaast wil het ook zelf duurzaam ondernemerschap stevig in de praktijk brengen. Om te toetsen welke onderwerpen zich daar het meest voor lenen, is in 2022 een materialiteitsanalyse gedaan en een sustainability framework opgesteld. Dit raamwerk bestaat uit verschillende kernpijlers van waaruit Unica de komende jaren gerichter invulling geeft aan zijn ambities in duurzaam ondernemerschap. Nog transparanter rapporteren over duurzaamheidsprestaties past ook in de hedendaagse verantwoordelijkheid die mag worden gevraagd van prominente bedrijven als Unica.

Medewerkers

Een essentieel element voor het huidige en toekomstige succes van Unica zijn de medewerkers. Het behouden van de eigen medewerkers in het bijzonder en het versterken van de arbeidscapaciteit in de techniek in het algemeen, zijn speerpunten in het ondernemingsbeleid. Betrokkenheid, vitaliteit, (sociale) veiligheid en gezondheid zijn componenten waarin Unica blijft investeren. Door de variatie in werkzaamheden die Unica in zijn diverse bedrijvennetwerk in huis heeft, biedt het carrière- en ontwikkelingskansen voor medewerkers binnen de bedrijvengroep. Verdere investeringen in onder meer een nieuw online leerplatform geven invulling aan de breed gedragen behoefte aan persoonlijke en zakelijke ontwikkeling.

Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor het verder uitbreiden van de arbeidscapaciteit, bijvoorbeeld door intensiever aan de slag te gaan met zij-instroomprogramma’s en technische opleidingstrajecten. Het is een branche-brede uitdaging om de vijver van technisch talent te vergroten, zodat er ook capaciteit is om alle technische werkzaamheden die zich de komende decennia aandienen door vakspecialisten uit te laten voeren. Samen met ketenpartners zal Unica daar de komende jaren op creatieve wijze aan bijdragen.

Perspectief

De markten waarin Unica actief is kennen gunstige perspectieven. Unica opereert in het hart van de energietransitie, heeft fundamentele ICT-kennis in huis om de noodzakelijke digitalisering te begeleiden en kan terugvallen op vaktechnici voor talrijke expertisegebieden, variërend van smart buildings tot brandbeveiliging en van datacenters tot toegangsbeveiliging. De innovatiekracht van Unica en het interne carrièreperspectief zijn onderscheidend, al blijft aandacht voor het behouden van aantrekkingskracht richting medewerkers een zwaartepunt in het bedrijfsbeleid.

Het contact en het overleg met het management van Unica verloopt in goede harmonie. Dat geldt allereerst voor de gesprekken met de Raad van Bestuur, gevormd door CEO John Quist en de vorig jaar aangetreden CFO Ron van Laar. De commissarissen zijn onder de indruk van de professionele en betrokken wijze waarop de Raad van Bestuur leiding geeft aan de onderneming. Maar ook de bespreking van specifieke onderwerpen met het management van de verschillende clusters en van shared services geven een goed en betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van Unica. De periodieke overlegvergaderingen met een afvaardiging van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad worden door de RvC ook als zeer waardevol ervaren.

Ondertekening jaarrekening

De jaarrekening 2022 is met de Raad van Bestuur en Deloitte Accountants besproken en de jaarrekening is aansluitend door de RvC ondertekend. De aandeelhouders zijn gevraagd om de jaarrekening aldus vast te stellen en het voorstel voor resultaatbestemming te aanvaarden. Tevens is aanbevolen om decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan onze raad voor het gehouden toezicht.

Unica kan de komende jaren een positief verschil maken voor maatschappij, medewerkers en markt en kan zich met zijn expertise en dienstverlening inzetten voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Samen met mijn collega-commissarissen Luc Hendriks en Henk ten Hove zie ik ernaar uit om daar een bijdrage aan te blijven leveren!

Hoevelaken, 26 april 2023

Michiel Jaski
Voorzitter Raad van Commissarissen