Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verwachtingen 2023 en verder

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2022 heeft een strategische herijking binnen Unica zijn beslag gekregen. Tussen het management, de aandeelhouders, de banken en de verschaffer van de achtergestelde lening heeft overleg plaatsgevonden inzake de groeistrategie en de financiering daarvan. Dit overleg heeft geresulteerd in een voorgenomen herkapitalisatie van de aandelen en een herfinanciering door een consortium van banken tot en met medio 2028. In dit kader worden ook de uitstaande leningen en aflossingsverplichtingen geherevalueerd. De financiële impact is onder andere afhankelijk van de mate en het tijdbestek waarin de groeistrategie kan worden gerealiseerd.

Energietransitie op gang

Na het vertragingseffect door de hoge energieprijzen is de verwachting dat de energietransitie in 2023 gefaseerd maar volwaardig op gang komt. Unica is met zijn kennis en dienstverlening uitstekend gepositioneerd om daar invulling aan te geven en klanten te begeleiden om hun incidentele duurzaamheidsmaatregelen om te zetten naar een structurele verduurzamingsagenda. Met een integrale aanpak opereert Unica in het hart van de energietransitie en kan de verduurzamingsambitie van organisaties op nagenoeg alle aspecten realiseren.

Het toch al gunstige perspectief voor technische dienstverlening wordt dankzij de innovatiekracht van Unica nog verder versterkt. Naast het Unica Innovation Center als kenniscentrum en aanjager van digitale aansturing van gebouwfuncties, heeft Unica fundamentele ICT-kennis in huis en kan het de digitale transformatie in de technische dienstverlening ondersteunen met concrete toepassingen.

Groeiverwachting

De gunstige marktperspectieven voor Unica resulteren in een jaarlijkse groeiverwachting tussen de 10% en 15%. Doordat Unica in de afgelopen jaren sterker is geworden en kan terugvallen op een stabiel fundament is het bedrijf minder gevoelig voor de conjuncturele tegenwind waar de wereld momenteel mee te maken heeft. De autonome groei die Unica voorziet wordt aangevuld met een ambitieuze acquisitieagenda, met focus op verbreding van specialistische kennis of versterking van de regionale aanwezigheid. De buy & build strategie die Unica al vele jaren hanteert, zorgt voor een gecontroleerde groei die ook de komende jaren wordt toegepast. De verdere groei van het gezonde rendement, naar een percentage van ruim 10%, blijft eveneens speerpunt in de groeistrategie.

Strategie

Uit de strategische heroriëntatie van 2022 blijkt dat de kernstrategie van Unica nog altijd zeer toekomstbestendig is en ook de komende jaren veel kansen biedt. De groeigebieden die in de heroriëntatie aan het licht zijn gekomen, worden in 2023 verder uitgewerkt tot gerichte actieplannen. De aandacht die Unica heeft voor mensen, de focus op innovatie en digitalisering, het streven naar customer excellence en de acquisitieagenda blijven onveranderd. Sustainability heeft eveneens een sterke focus en wordt in toenemende mate een onderscheidend element in de strategie. Het Sustainability Framework dat daartoe in 2022 is opgezet krijgt in 2023 en verder invulling met concrete programma’s. Vanaf 2023 spant Unica zich in om nog transparanter over zijn duurzaamheidsprestaties te rapporteren.

Ook de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt heeft gezien de aanhoudende krapte topprioriteit. Uitbreiding van de recruitment activiteiten en realisatie van een nieuwe werken bij website en kandidatensysteem zijn voorzien in 2023. Ook de interne doorstroming in de vorm van een intern mobiliteitsprogramma moet bijdragen aan het behouden en ontwikkelen van talent binnen het hele netwerk van bedrijven. De carrièreperspectieven binnen Unica moeten ten volle worden benut. Dat geldt ook voor programma’s voor zij-instroom, opleidingstrajecten, en sociaal ondernemerschap, die in 2023 meer structuur moeten krijgen en noodzakelijk zijn om ook nieuwe doelgroepen aan Unica te binden.

Het verder verbreden van de dienstverlening met end-to-end solutions is een speerpunt voor de komende jaren. Diensten worden nu nog veelal autonoom aangeboden vanuit zelfstandig opererende bedrijven, maar juist de combinatie van diensten uit verschillende bedrijven levert meer toegevoegde waarde. Bundeling van kennis uit verschillende domeinen levert verrassende en soms nuttige disruptieve toepassingen op die nieuwe perspectieven bieden. Gezamenlijke proposities ontwikkelen past in volgende fase van professionaliteit die Unica wil doorvoeren, al blijft ook het behoud van eigen ondernemerschap een succesfactor. De meer dan 40 bedrijven die tot ons netwerk behoren, hebben dankzij hun ondernemersvrijheid veel slagkracht in de regio en in het domein waarin ze actief zijn.

Samengevat

Unica heeft een krachtige positie om met zijn dienstverlening een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, personeelstekorten, vergrijzing, veiligheid en gezondheid. De verantwoordelijkheid die daarbij hoort gaat Unica niet uit de weg, dus ook de eigen inspanningen in duurzaam ondernemerschap hebben prominente focus.

Unica is erg dankbaar voor het vertrouwen dat duizenden klanten ons jaarlijks schenken. De inspanningen van al onze medewerkers die zich dagelijks voor onze klanten inzetten, zijn eveneens onontbeerlijk voor ons succes en verdienen onze diepe waardering. De Raad van Bestuur ziet er naar uit om de prettige en constructieve samenwerking met de Raad van Commissarissen, het management, de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad en alle andere betrokkenen de komende jaren voort te zetten en het succes van Unica verder uit te bouwen.

Hoevelaken, 26 april 2023
John Quist, CEO
Ron van Laar, CFO