Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Risicomanagement

Unica besteedt permanent aandacht aan het op een gestructureerde manier herkennen van kansen en op tijd inspelen op risico’s. We streven ernaar kansen te benutten en risico's te verminderen of te voorkomen, door nauwkeurig te analyseren wat de grootste bedreigingen zijn en maatregelen te treffen om die risico's te verkleinen. Daarbij hanteren we een zorgvuldige afweging tussen de financiële prestaties en de omvang van de risico's.

In de onderstaande tabel hebben we de vijf categorieën opgenomen waarvoor we bepaald hebben hoeveel risico we bereid zijn te nemen.

Categorie

Risicobereidheid

Omschrijving

Strategisch

Gemiddeld

Unica is bereid om risico’s te accepteren om zijn ambities te verwezenlijken. Bij het beoordelen van risico’s vindt altijd een afweging plaats tussen de commerciële kansen en de milieu, sociale en economische risico’s op lange termijn.

Operationeel

Laag

Bij de uitvoering van zijn operationele activiteiten beperkt Unica de risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden voor klanten.

 

Niet

Met betrekking tot veiligheid geldt een zerotolerancebeleid, waarbij er nooit risico’s worden aangegaan die de veiligheid voor medewerkers, klanten of werken in gevaar brengen.

Financieel

Laag

Unica koestert een stabiel financieel fundament, met een goede balans tussen eigen en vreemd vermogen. Met zorgvuldig financieel projectmanagement worden financiële projectrisico’s vermeden.

Digitaal

Laag

Met behulp van technische, organisatorische en beleidsmatige maatregelen beperkt Unica digitale risico’s die gepaard gaan met de digitale transformatie van de eigen organisatie en de digitalisering van de externe omgeving.

Compliance

Niet

Unica hanteert de hoogste integriteitsstandaarden, voldoet aan de wet- en regelgeving en ziet erop toe dat die standaarden binnen alle bedrijven worden nageleefd.

Integrale risicobeheersing en veiligheid zijn steeds belangrijker geworden bij Unica, omdat we groeien als bedrijf, verschillende soorten klanten bedienen en onze dienstverlening uitbreiden. Sinds 2022 is er in ons Executive Committee een positie voor de directeur QHSE, Security & Risk. Die is verantwoordelijk voor de uitvoering van het enterprise risk management (ERM) beleid en de implementatie daarvan binnen onze bedrijven.

Door de toegenomen omvang van de opdrachten die Unica aanneemt groeien ook de potentiële risico’s. Om de besluitvorming rondom tenders, de voortgang van specifieke opdrachten en investeringen verder te verbeteren, is in februari 2023 de Tender-, Project/contractreview- en Investeringsboard (TPI-Board) ingericht. De TPI-Board helpt de directies van de verschillende clusters bewustere risico-afwegingen te maken en beheersingsmaatregelen aan de hand van een gestandaardiseerd proces in een dossier vast te leggen. De TPI-Board bestaat uit de Raad van Bestuur, General Counsel, Directeur QHSE Security & Risk en de group controller.

Binnen het procuratieschema van Unica worden opdrachten met een waarde van meer dan € 2,5 miljoen altijd juridisch getoetst. Voor meerjarige opdrachten met een jaarlijkse opdrachtwaarde van meer dan € 10 miljoen moet ook de Raad van Commissarissen goedkeuring verlenen.

In de aansturing van zijn bedrijven streeft Unica naar een goed evenwicht tussen enerzijds autonomie en ondernemerschap en anderzijds formalisering en standaardisatie van bedrijfsprocessen. Met de inrichting in de vorm van een netwerk van negen clusters komt de gewenste balans momenteel goed tot uitdrukking. Bewaking en herijking van die balans is een continu aandachtspunt in ons risicomanagementbeleid.