Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8 - Handelsvorderingen

Grondslagen

Handels- en overige vorderingen

Handelsvorderingen en overige vorderingen omvatten bedragen die door klanten verschuldigd zijn voor diensten die in het kader van de normale bedrijfsvoering worden verricht.

Handels- en overige vorderingen worden initieel opgenomen tegen het bedrag zoals bepaald in overeenstemming met IFRS 15 en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met verwachte kredietverliezen. De reële waarde van de handels- en overige vorderingen benadert de boekwaarde vanwege hun korte termijn karakter.

Verwachte kredietverliezen

De Groep neemt een voorziening op voor verwachte kredietverliezen op contractactiva en handelsvorderingen. De verwachte kredietverliezen zijn gebaseerd op het verschil tussen de contractuele kasstromen die verschuldigd zijn en alle kasstromen die de Groep verwacht te ontvangen. De Groep heeft een voorzieningenmatrix opgesteld die rekening houdt met haar ervaring met kredietverliezen in het verleden, voorspelde toekomstige wanbetalingen en debiteurspecifieke toekomstgerichte factoren. De Groep bepaalt deze voorziening voor verliezen op elke balansdatum. De in de afgelopen jaren werkelijk afgeboekte bedragen zijn immaterieel.

Een financieel actief wordt afgeschreven wanneer er geen redelijke verwachting is dat de contractuele kasstromen zullen worden gerealiseerd.

De handelsvorderingen en vorderingen op verbonden partijen bestaan uit het volgende:

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Handelsvorderingen (bruto)

121.782

102.239

82.952

Voorziening voor verwachte kredietverliezen

-2.132

-1.649

-2.420

Handelsvorderingen (netto)

119.650

101

80.532

Vorderingen verbonden partijen (netto)

-446

-1.033

-21

Handelsvorderingen en vorderingen verbonden partijen

119.204

99.557

80.511

De samenstelling van de bruto handelsvorderingen naar ouderdom is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Voor vervaldatum

91.094

74.626

60.521

Minder dan 30 dagen na vervaldatum

17.301

21.296

16.135

Tussen 30 en 90 dagen na vervaldatum

10.320

4.305

4.709

Tussen 90 en 180 dagen na vervaldatum

2.002

1.313

1.036

Meer dan 180 dagen na vervaldatum

1.065

698

551

Totaal bruto-handelsvorderingen

121.782

102.239

82.952