Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Winst-en-verliesrekening

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening en niet-gerealiseerde resultaten

Bedragen in 1.000 euro’s

Toe-lichting

 

2023

 

2022

Opbrengsten uit contracten met klanten

5

 

843.327

 

756.207

Overige opbrengsten

  

-

 

-

Totale opbrengsten

  

843.327

 

756.207

      

Kosten van materialen

7

197.772

 

190.688

 

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 

149.351

 

132.662

 

Lonen en salarissen

6

220.849

 

194.485

 

Sociale premies en pensioenen

6

58.212

 

52.843

 

Overige personeelskosten

6

21.282

 

14.887

 

Inhuur van derden

 

47.847

 

39.025

 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

15

8.002

 

8.180

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa en gebruiksrechten

14

25.924

 

23.262

 

Overige bedrijfskosten

10

44.592

 

39.898

 

Bijzondere waardeverminderingen (verlies) / terugneming

14, 15

-

 

-

 

Operationele kosten

  

773.832

 

695.930

      

Bedrijfsresultaat

  

69.495

 

60.277

      

Financiële baten

  

-

 

-

Financiële lasten

  

-2.269

 

-1.515

Rente lasten van activa met gebruikrecht

  

-728

 

-751

Overige niet-operationele winsten / (verliezen)

  

-

 

-

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

16

 

-16

 

-531

Koersverschillen

  

-

 

-

Winst/verlies voor belastingen

  

66.482

 

57.480

Belastingen op het resultaat

11

 

-16.859

 

-15.266

Winst / verlies na belastingen

  

49.623

 

42.214

      

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

  

-

 

-

Niet-gerealiseerde resultaten die in latere perioden kunnen worden geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening

  

-

 

-

Nettowinst/(verlies) op kasstroomafdekkingen

  

-

 

-

Effect op winstbelasting m.b.t. componenten van niet-gerealiseerde resultaten

  

-

 

-

Niet-gerealiseerde winst/(verlies) van boekjaar, na belastingen

  

-

 

-

      

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van boekjaar, na belastingen

  

49.623

 

42.214

      

Winst toe te rekenen aan:

     

Aandeelhouder van de moedermaatschappij

  

49.623

 

42.214

Minderheidsbelangen groepsmaatschappijen

  

-96

 

-185

   

49.527

 

42.029

De toelichting maakt integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.