Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3 - Initiële toepassing IFRS

De reconciliatie van de balans volgens NL GAAP en IFRS per adoptie datum (1 januari 2022) is als volgt (bij de presentatie kunnen afrondingsverschillen bestaan):

Bedragen in 1.000 euro’s

IFRS-standaard

1/1 2022
NL-GAAP

Presentatie

Waardering

1/1 2022
IFRS

Vaste activa

     

Grond en gebouwen

 

1.311

-

-

1.311

Overige materiële vaste activa

 

9.077

  

9.077

Vaste activa met gebruiksrecht

16

-

-

67.349

67.349

Goodwill

3

97.456

-

-

97.456

Overige immateriële vaste activa

 

32.649

-

-

32.649

Deelnemingen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

11

153

-39

-

114

Overige financiële vaste activa

 

196

-

-

196

Totaal vaste activa

 

140.841

-39

67.349

208.152

      

Vlottende activa

     

Voorraden

 

5.608

-

-

5.608

Handelsvorderingen en verbonden partijen

10

81.128

-617

 

80.511

Contract activa en vorderingen

15

891

103.233

-26.045

78.079

Vorderingen op aandeelhouders

 

1.312

-

-

1.312

Actuele belastingvorderingen

15

-

-

6.721

6.721

Overige vlottende activa

 

11.355

-

-

11.355

Geldmiddelen en kasequivalenten

10

53.905

-88

-

53.817

Totale vlottende activa

 

154.199

102.528

-19.324

237.402

      

Balanstotaal

 

295.041

102.489

48.025

445.554

      

Eigen Vermogen

10, 15

99.348

-

-21.086

78.261

      

Langlopende schulden

     

Langlopende leningen

 

50.000

-

-

50.000

Overige langlopende financiële verplichtingen

 

-

-

-

-

Voorzieningen

 

7.900

-3.459

-

4.441

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

5.875

-

-

5.875

Lease verplichtingen

 

-

-

48.873

48.873

Totale langlopende schulden

 

63.775

-3.459

48.873

109.189

      

Kortlopende schulden

     

Contract- en leaseverplichtingen

15, 16

17.802

102.961

18.476

139.239

Handelsschulden en overige schulden

10

52.285

-485

-

51.800

Belastingen en sociale premies

10

23.114

49

-

23.163

Te betalen personeelskosten

 

21.426

-

-

21.426

Voorzieningen

 

-

3.459

-

3.459

Verplichtingen aan aandeelhouders en geassocieerde deelnemingen

 

1.823

-

-

1.823

Overige verplichtingen

10

15.468

-36

1.761

17.193

Totaal kortlopende schulden

 

131.918

105.948

20.237

258.103

      

Balanstotaal

 

295.041

102.489

48.025

445.554

De reconciliatie van de balans volgens NL GAAP en IFRS per 31 december 2022 is als volgt (bij de presentatie kunnen afrondingsverschillen bestaan):

Bedragen in 1.000 euro’s

IFRS-standaard

31/12 2022
NL-GAAP

Presentatie

Waardering

31/12 2022
IFRS

Vaste activa

     

Grond en gebouwen

 

2.470

-

-

2.470

Overige materiële vaste activa

 

9.427

175

 

9.602

Vaste activa met gebruiksrecht

16

175

-175

67.589

67.589

Goodwill

3

107.749

-

12.141

119.890

Overige immateriële vaste activa

 

31.026

-

-

31.026

Deelnemingen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

11

80

-8

-

72

Overige financiële vaste activa

 

163

-

-

162

Totaal vaste activa

 

151.090

-8

79.730

230.811

      

Vlottende activa

     

Voorraden

 

7.452

-

-

7.452

Handelsvorderingen en verbonden partijen

10

101.220

-1.663

 

99.557

Contract activa en vorderingen

15

1.339

136.711

-26.045

112.005

Vorderingen op aandeelhouders

 

-

-

-

-

Actuele belastingvorderingen

15

1.423

-

6.721

8.144

Overige vlottende activa

 

20.489

-

-

20.489

Geldmiddelen en kasequivalenten

10

73.198

-156

-

73.042

Totale vlottende activa

 

205.121

134.892

-19.324

320.689

      

Balanstotaal

 

356.211

134.884

60.406

551.500

      

Eigen Vermogen

10, 15

129.469

-

-8.685

120.784

      

Langlopende schulden

     

Langlopende leningen

 

64.213

-

-

64.213

Overige langlopende financiële verplichtingen

 

-

-

-

-

Voorzieningen

 

10.345

-6.456

-

3.889

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

4.790

-

-

4.790

Lease verplichtingen

 

-

-

46.725

46.725

Totale langlopende schulden

 

79.348

-6.456

46.725

119.617

      

Kortlopende schulden

     

Contract- en leaseverplichtingen

15, 16

4.878

135.685

21.250

161.813

Handelsschulden en overige schulden

10

69.395

-648

-

68.747

Belastingen en sociale premies

10

25.664

111

-

25.775

Te betalen personeelskosten

 

23.641

-

-

23.641

Voorzieningen

 

-

6.486

-

6.486

Verplichtingen aan aandeelhouders en geassocieerde deelnemingen

 

1.856

-

-

1.856

Overige verplichtingen

10

21.959

-293

1.115

22.781

Totaal kortlopende schulden

 

147.393

141.341

22.365

311.099

      

Balanstotaal

 

356.211

134.884

60.406

551.500

De belangrijkste presentatieverschillen in de balans per 1 januari 2022 en 31 december 2022 werden veroorzaakt door:

 • IFRS 10: deconsolidatie van een samenwerkingscontract via een vennootschap onder firma (“joint operation”)

 • IFRS 15: presenteren van contract activa en vorderingen en contract verplichtingen

De belangrijkste waarderingsverschillen in de balans per 1 januari 2022 en 31 december 2022 werden veroorzaakt door:

 • IFRS 10: waarderen op actuele waarde van de earn-out en de koopverplichting van het minderheidsbelang in een tweetal groepsmaatschappijen

 • IFRS 15: resultaatname op contracten met klanten

 • IFRS 16: waarderen van activa in gebruik (huurcontracten, vervoermiddelen en ICT datacentra) en leaseverplichtingen

De reconciliatie van de winst- en verliesrekening volgens NL GAAP en IFRS voor 2022 is als volgt (bij de presentatie kunnen afrondingsverschillen kunnen bestaan):

Bedragen in 1.000 euro’s

IFRS-standaard

2022
NL-GAAP

Presentatie

Resultaat-name

2022
IFRS

Totale opbrengsten

10

758.147

-1.940

 

756.207

      

Kosten van materialen

10

-190.290

-398

-

-190.688

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

10

-134.698

2.037

-

-132.661

Lonen en salarissen

10

-194.423

-63

-

-194.486

Sociale premies en pensioenen

 

-52.843

-

-

-52.843

Overige personeelskosten

 

-11.823

-

-

-11.823

Inhuur van derden

 

-39.025

-

-

-39.025

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

3

-20.614

-

12.434

-8.180

Afschrijvingen op materiele vaste activa en gebruiksrechten

16

-4.223

 

-19.039

-23.262

Overige bedrijfskosten

16

-62.136

-

19.174

-42.962

Bijzondere waardeverminderingen

 

-

-

-

-

Operationele kosten

 

-710.075

1.576

12.569

-695.930

    

-

 

Bedrijfsresultaat

 

48.072

-364

12.569

60.277

      

Financiële baten

 

-

-

-

-

Financiële lasten

16

-1.516

-

-750

-2.266

Overige niet operationele resultaten

 

-

  

-

Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

10

-832

301

-

-531

      

Winst voor belastingen

 

45.724

-63

11.819

57.480

      

Belastingen over het resultaat

 

-15.266

-

-

-15.266

      

Winst / verlies na belastingen

 

30.458

-63

11.819

42.214

      

Resultaat toekomend aan minderheidsaandeelhouders groepsmaatschappijen

 

-185

-

-

-185

      

Resultaat toekomend aan aandeelhouders Unica Groep B.V.

 

30.273

-63

11.819

42.029

De belangrijkste effecten van de verschillen in resultaatname over 2022 werden met name veroorzaakt door:

 • IFRS 3: jaarlijkse impairment analyse van goodwill in plaats van afschrijven

 • IFRS 10: deconsolidatie van een samenwerkingscontract via een vennootschap onder firma (“joint operation”)

 • IFRS 16: afschrijven op activa in gebruik in plaats van huur- en leasekosten

De adoptie van IFRS per 1 januari 2022 heeft geen significante invloed gehad op het kasstroomoverzicht over 2022.

 

IFRS-standaard

2022
NL GAAP

Effect IFRS

2022
IFRS

     

Bedrijfsresultaat

3, 10, 16

48.072

12.206

60.278

Aanpassingen voor afschrijvingen

16

24.837

6.605

31.442

Operationele kasstromen voor wijzigingen in het werkkapitaal

 

72.909

18.811

91.720

Netto veranderingen in werkkapitaal

 

-33.026

402

-32.624

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

39.883

19.213

59.096

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

16

-32.960

-23.117

-56.077

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

12.370

-

12.370

Netto Kasstroom

 

15.455

-66

15.389

     

In verworven deelnemingen aanwezige geldmiddelen

 

3.838

-

3.838

     

Stand per 1 januari 2022

 

53.905

-90

53.815

     

Stand per 31 december 2022

 

73.198

-156

73.042

Verplichte toepassingen en optionele vrijstellingen

De belangrijkste verplichte en optionele vrijstellingen die bij de adoptie van IFRS zijn toegepast zijn:

 • Voor de geconsolideerde jaarrekening van Unica Groep B.V. wordt IFRS toegepast. De enkelvoudige jaarrekening van Unica Groep B.V wordt opgesteld volgens titel 9 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met toepassing van de IFRS grondslagen. Dat laatste impliceert dat voor samenwerkingsvormen control de basis zal zijn en dat het geconsolideerde vermogen en resultaat gelijk is aan het eigen vermogen en resultaat van de enkelvoudige jaarrekening.

 • IFRS 1 vereist volledige toepassing met terugwerkende kracht van IFRS voor eerste toepassingen. Het biedt echter wel een aantal verplichte uitzonderingen en optionele vrijstellingen van volledige terugwerkende kracht. Geïdentificeerde waarderingsverschillen als gevolg van de eerste toepassing van IFRS worden verwerkt via het eigen vermogen. Indien niet in de tabellen geïdentificeerd als waarderings- of resultaatbepaling verschillen wordt verondersteld dat de verschillen niet materieel dan wel niet aanwezig zijn. (IFRS 1)

 • Bij de herwaardering van goodwill en ten gevolge daarvan het terugnemen van afschrijvingen op de goodwill zijn deze niet verder terug gewijzigd dan tot 1 januari 2022. Vanaf adoptiemoment op 1 januari 2022 past Unica Groep jaarlijks een impairment analyse toe op de geactiveerde goodwill Onder NL GAAP worden de kosten gerelateerd aan overnames van bedrijven of activa en passiva bij een activa-passiva transactie geactiveerd als onderdeel van de koopprijs en bij IFRS verwerkt via de resultatenrekening. De per adoptiedatum geactiveerde kosten van acquisities voor de adoptiedatum van 1 januari 2022 zijn niet gecorrigeerd. Voor acquisities na 1 januari 2022 wel (IFRS 3).

 • Datzelfde geldt voor de waardering van materiele vaste activa en de overige materiele vaste activa

 • Bij de adoptie heeft Unica Groep B.V. vastgesteld dat de financiële activa adequaat zijn gewaardeerd. Unica Groep B.V. heeft ervoor gekozen geen hedge accounting toe te passen en gezien de overwegend verwachte korte periode van inning is geen discontering toegepast (IFRS 9)

 • Minderheidsbelangen en earn-outs worden jaarlijks herrekend naar actuele waarde. Joint ventures via Besloten vennootschap onder firma worden verwerkt via de vermogensmutatiemethode. Samenwerkingscontracten via vennootschap onder firma met volledig gedeelde zeggenschap worden aan Unica Groep B.V. voor haar aandeel in activa en verplichtingen verwerkt (IFRS 10)

 • Per adoptie datum afgesloten klantcontracten zijn niet herzien aangezien de prestatieverplichting is verondersteld volledig te zijn uitgevoerd en enige risico’s volledig te zijn overgedragen aan de klant (IFRS 15)

 • Voor de toepassing van gebruiksrechten van activa (kantoor en magazijn lokaties, vervoermiddelen en datacentra) is als startdatum 1 januari 2022 verondersteld. Een deel van de activa in bruikleen (vervoermiddelen) zijn gewaardeerd met gebruikmaking van een portfolio benadering. Daarbij wordt gezien de relatief korte periode van lease een disconteringsvoet toegepast. Kortlopende en immateriële huur- en leasecontracten zijn niet gepresenteerd en gewaardeerd onder gebruiksrechten van activa. Opties tot verlenging worden slechts gewaardeerd wanneer deze zijn gecommitteerd (IFRS 16)