Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16 - Investeringen in joint ventures / operations en geassocieerde deelnemingen

Grondslagen

Gezamenlijke zeggenschap volgt uit de contractueel overeengekomen verdeling van de zeggenschap over een regeling die alleen bestaat wanneer beslissingen over de relevante activiteiten van het bedrijf unanieme instemming vereisen van de partijen die de zeggenschap delen.

Een joint operation is een gezamenlijke regeling waarbij de partijen die de gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst hebben, rechten hebben op de activa en verplichtingen voor de passiva die verband houden met de overeenkomst. Een joint venture is een juridische entiteit (in het geval van Unica Groep een besloten vennootschap) waarbij de partijen die gezamenlijke zeggenschap hebben, rechten bezitten op de netto-activa van de onderneming.

Ten aanzien van belangen in joint operations, met uitzondering van die welke kunnen worden gecategoriseerd als administratief agent (d.w.z. voor het doorberekenen van facturen aan of ontvangsten van eindklanten namens andere groepsmaatschappijen), neemt de Groep haar activa op, met inbegrip van haar aandeel in alle activa die gezamenlijk worden aangehouden, zijn passiva, met inbegrip van zijn aandeel in eventuele gezamenlijk aangegane verplichtingen, haar inkomsten uit de verkoop van haar aandeel in de productie die voortvloeien uit de gezamenlijke activiteit, haar aandeel in de inkomsten uit de verkoop van de productie in het kader van de gezamenlijke operatie en haar uitgaven, met inbegrip van haar aandeel in de gezamenlijke kosten.

Joint operations zonder rechtspersoonlijkheid ("vof") bevatten posten van eigen vermogen. Elk verschil tussen activa en passiva wordt verwerkt in vorderingen of passiva met partners, die worden geclassificeerd als verbonden partijen.

Een geassocieerde deelneming is een entiteit waarop de Groep invloed van betekenis heeft. Invloed van betekenis is de bevoegdheid om deel te nemen aan de financiële en operationele beleidsbeslissingen van de deelnemer, maar verschaft geen volledige zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap over dat beleid.

De overwegingen die worden gemaakt bij het bepalen van invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap zijn vergelijkbaar met die welke nodig zijn om de zeggenschap over dochterondernemingen te bepalen. De investeringen van de Groep in haar geassocieerde deelnemingen en joint ventures worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode. Volgens de vermogensmutatiemethode wordt de investering in een geassocieerde deelneming of een joint venture initieel opgenomen tegen kostprijs. De boekwaarde van de investering wordt aangepast om rekening te houden met wijzigingen in het aandeel van de Groep in de netto activa van de geassocieerde deelneming of joint venture sinds de overnamedatum. Goodwill met betrekking tot de geassocieerde deelneming of joint venture wordt opgenomen in de boekwaarde van de investering en wordt niet afzonderlijk getoetst op bijzondere waardeverminderingen.

De winst-en-verliesrekening weerspiegelt het aandeel van de Groep in de bedrijfsresultaten van de geassocieerde deelneming of joint venture. Elke wijziging in de niet-gerealiseerde resultaten van deze deelnemingen wordt gepresenteerd als onderdeel van de niet-gerealiseerde resultaten van de Groep. Bovendien, wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden die rechtstreeks in het eigen vermogen van de geassocieerde deelneming of joint venture is opgenomen, neemt de Groep zijn aandeel in eventuele wijzigingen, indien van toepassing, op in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen. Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit transacties tussen de Groep en de geassocieerde deelneming of joint venture worden geëlimineerd in een mate die evenredig is met het belang van de Groep in de geassocieerde deelneming of joint venture.

Het totaal van het aandeel van de Groep in de winst of het verlies van een geassocieerde deelneming en een joint venture wordt weergegeven in de winst-en-verliesrekening buiten het bedrijfsresultaat en vertegenwoordigt het resultaat na belastingen en minderheidsbelangen in de dochterondernemingen van de geassocieerde deelneming of joint venture.

De jaarrekening van de geassocieerde deelneming of joint venture wordt opgesteld voor dezelfde verslagperiode als die van de Groep. Indien nodig worden aanpassingen doorgevoerd om de grondslagen voor financiële verslaggeving in overeenstemming te brengen met die van de Groep. Na toepassing van de vermogensmutatiemethode bepaalt de Groep of het noodzakelijk is om een bijzonder waardeverminderingsverlies op haar investering in haar geassocieerde deelneming of joint venture op te nemen. Op elke balansdatum bepaalt de Groep of er objectieve aanwijzingen zijn dat de investering in de geassocieerde deelneming of joint venture een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Indien er dergelijk bewijs is, berekent de Groep het bedrag van de bijzondere waardevermindering als het verschil tussen de realiseerbare waarde van de geassocieerde deelneming of joint venture en de boekwaarde ervan, en neemt het verlies vervolgens op als 'Aandeel in de winst van een geassocieerde deelneming en een joint venture' in de winst-en-verliesrekening.

Bij verlies van invloed van betekenis op een geassocieerde deelneming of verlies van gezamenlijke zeggenschap over een joint venture, waardeert en verantwoordt de Groep elke aangehouden investering tegen de reële waarde. Elk verschil tussen de boekwaarde van de geassocieerde deelneming of joint venture bij verlies van invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap en de reële waarde van de aangehouden investering en de opbrengst van de vervreemding wordt opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen in joint ventures (in € 1.000):

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Servicepartners Midden-Holland BV, Bodegraven

6

6

6

UR Cool BV

-

-

-

Voorst Energie BV

80

66

66

PI2M BV

-

-

42

Totaal

86

72

114

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het percentage deelnemingen in elke entiteit (in € 1.000):

 

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Servicepartners Midden-Holland BV, Bodegraven

33%

33%

33%

UR Cool BV

50%

50%

50%

Voorst Energie BV

50%

50%

50%

PI2M BV

-

-

50%

PI2M werd in 2022 geliquideerd.

Geaggregeerde samengevatte financiële informatie (in € 1.000)

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Totale activa

1.319

2.274

2.350

Totaal passiva exclusief eigen vermogen

1.137

-2.095

-2.199

    

Eigen vermogen

182

179

151

    

Geaggregeerde boekwaarde van de investeringen in joint ventures en geassocieerde deelnemingen

86

72

114

Inkomsten

1.728

1.809

-

Totale winst van het boekjaar (na aftrek van vennootschapsbelasting)

-

-156

-

    

Geaggregeerd aandeel in de winst van het boekjaar

14

-78

-