Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans

Bedragen in 1.000 euro’s

Toe-lichting

 

31/12
2023

 

31/12
2022

 

1/1
2022

Activa

       

Vaste activa

       

Immateriële vaste activa

       

Goodwill

1

34.512

 

34.512

 

34.512

 

Software

 

-

 

468

 

-

 

Totaal immateriële vaste activa

  

34.512

 

34.980

 

34.512

Financiële vaste activa

       

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2

151.115

 

103.903

 

59.055

 

Niet-geconsolideerde deelnemingen

3

78

 

78

 

108

 

Leningen aan groepsmaatschappijen

4

21.108

 

26.123

 

-

 

Overige langlopende vorderingen

5

60

 

60

 

90

 

Totaal financiële vaste activa

  

172.361

 

130.164

 

59.253

Totaal vaste activa

  

206.873

 

165.143

 

93.764

        

Vlottende activa

       

Vorderingen op overige verbonden partijen

 

705

 

5

 

258

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

1.655

 

102

 

22.878

 

Vorderingen op aandeelhouder

 

-

 

-

 

1.312

 

Actuele belastingen en overige belastingvorderingen

 

6.720

 

6.915

 

6.720

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

784

 

503

 

1.100

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

43.421

 

36.371

 

15.293

 

Totaal vlottende activa

  

53.284

 

43.896

 

47.561

        

Totale activa

  

260.156

 

209.039

 

141.325

        
        

Bedragen in 1.000 euro’s

Toelichting

 

31/12
2023

 

31/12
2022

 

1/1
2022

Eigen vermogen en passiva

       

Geplaatst kapitaal

6

10.000

 

10.000

 

10.000

 

Wettelijke reserve deelnemingen

7

57

 

57

 

125

 

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

8

3.148

 

3.141

 

2.025

 

Ingehouden winsten

9

157.707

 

108.187

 

67.204

 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

  

170.912

 

121.385

 

79.355

        

Voorzieningen

10

 

500

 

500

 

0

        

Langlopende schulden

       

Langlopende leningen

11

37.026

 

64.213

 

50.000

 

Totaal langlopende schulden

  

37.026

 

64.213

 

50.000

        

Kortlopende schulden

       

Schulden aan leveranciers

 

328

 

265

 

94

 

Te betalen personeelskosten

 

681

 

262

 

18

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

50.554

 

19.401

 

6.720

 

Schulden aan aandeelhouders

 

93

 

1.856

 

1.702

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

61

 

1.157

 

3.437

 

Totaal kortlopende schulden

  

51.718

 

22.941

 

11.971

Totaal eigen vermogen en passiva

  

260.156

 

209.039

 

141.325