Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11 - Winstbelastingen 

Grondslagen

Belastingen op het resultaat

De last of bate vennootschapsbelasting voor de periode is de belasting die naar verwachting verschuldigd of te ontvangen zal zijn over het belastbare inkomen over de lopende periode, op basis van het toepasselijke tarief van de vennootschapsbelasting. Dit wordt vervolgens gecorrigeerd door wijzigingen in uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen die kunnen worden toegerekend aan tijdelijke verschillen en aan niet-gecompenseerde fiscale verliezen.

Zowel actuele als uitgestelde belastingen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening, behalve wanneer ze betrekking hebben op posten die zijn opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten of rechtstreeks in het eigen vermogen. In deze gevallen wordt de belasting in de niet-gerealiseerde resultaten of eigen vermogen.

Acute inkomstenbelasting

Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen het bedrag dat naar verwachting zal worden teruggevorderd van of betaald aan de belastingautoriteiten. De belastingtarieven en belastingwetten die worden gebruikt om het bedrag te berekenen, zijn die welke op de balansdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld. Aangezien de groepsmaatschappijen van Unica Groep B.V. en Unica Groep B.V. zelf onderdeel is van de fiscale eenheid van Penta Technologies B.V. is voor deze bedrijven het nominale tarief van 25,8 % toegepast.

Actuele winstbelastingen met betrekking tot posten die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn opgenomen, worden opgenomen in het eigen vermogen en niet in de winst-en-verliesrekening. Het management evalueert periodiek de standpunten die in de belastingaangiften worden ingenomen met betrekking tot situaties waarin toepasselijke fiscale regelgeving voor interpretatie vatbaar is en vormt waar nodig een voorziening.

Kortlopende belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd wanneer de entiteit een wettelijk afdwingbaar recht tot verrekening heeft en voornemens is het actief te salderen op netto-basis of het actief te realiseren en de verplichting tegelijkertijd af te wikkelen.

Latente belastingen

Latente belastingen worden berekend aan de hand van de verplichtingen methode, op basis van tijdelijke verschillen tussen de fiscale boekwaarde van activa en passiva en hun boekwaarde voor financiële verslaggevingsdoeleinden op de balansdatum.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen, behalve:

  • wanneer de uitgestelde belastingverplichting voortvloeit uit de eerste opname van goodwill of een actief of verplichting in een transactie die geen bedrijfscombinatie is en op het moment van de transactie geen invloed heeft op de winst, noch op de belastbare winst of het belastbare verlies; en

  • met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en belangen in joint arrangements, wanneer het tijdstip van de terugneming van de tijdelijke verschillen kan worden gecontroleerd en het waarschijnlijk is dat de tijdelijke verschillen in de nabije toekomst niet zullen worden teruggedraaid.

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen, de overdracht van ongebruikte belastingkredieten en eventuele ongebruikte fiscale verliezen. Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er belastbare winst beschikbaar zal zijn waarmee de verrekenbare tijdelijke verschillen en de overdracht van ongebruikte fiscale tegoeden en niet-gecompenseerde fiscale verliezen kunnen worden verrekend, behalve:

  • wanneer de uitgestelde belastingvordering met betrekking tot het verrekenbare tijdelijke verschil voortvloeit uit de eerste opname van een actief of verplichting in een transactie die geen bedrijfscombinatie is en op het tijdstip van de transactie geen invloed heeft op de boekhoudkundige winst of de belastbare winst of het belastbare verlies; en

  • met betrekking tot verrekenbare tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en belangen in joint arrangements, worden uitgestelde belastingvorderingen alleen opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat de tijdelijke verschillen in de nabije toekomst zullen worden gecompenseerd en er belastbare winst beschikbaar zal zijn waartegen de tijdelijke verschillen kunnen worden gebruikt.

De boekwaarde van uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke balansdatum herzien en verlaagd in de mate dat het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn om de uitgestelde belastingvordering geheel of gedeeltelijk te kunnen gebruiken. Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen worden op elke balansdatum opnieuw beoordeeld en worden opgenomen in de mate dat het waarschijnlijk is geworden dat toekomstige belastbare winsten het mogelijk zullen maken om de uitgestelde belastingvordering te realiseren.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd wanneer er een wettelijk afdwingbaar recht bestaat om actuele belastingvorderingen te verrekenen met kortlopende belastingverplichtingen, en wanneer de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen betrekking hebben op winstbelastingen die door dezelfde belastingautoriteit zijn geheven op de belastbare entiteit of op verschillende belastingplichtige entiteiten, indien het voornemen bestaat om de saldi op netto-basis te vereffenen.

Onzekere belastingposities

Het beleid van de Groep is erop gericht om te voldoen aan de geldende belastingregels in Nederland. De schattingen van de Groep van de lopende belastingen en verplichtingen worden berekend in de veronderstelling dat alle belastingberekeningen die door de dochterondernemingen van de Groep worden ingediend, zullen worden onderworpen aan een beoordeling of audit door de relevante belastingautoriteit. Onzekere belastingposities worden over het algemeen individueel beoordeeld, met behulp van de meest waarschijnlijke uitkomstmethode. De Groep en de belastingdienst kunnen verschillende interpretaties hebben van de manier waarop regelgeving moet worden toegepast op daadwerkelijke transacties.

Schattingen

Realiseerbaarheid van uitgestelde belastingvorderingen

Uitgestelde belastingvorderingen worden slechts opgenomen in de mate waarin het waarschijnlijk wordt dat deze vorderingen zullen worden gerealiseerd. Het bepalen van het bedrag dat kan worden opgenomen, vereist een aanzienlijk beoordelingsvermogen en hangt voornamelijk af van de verwachte timing, het niveau van de belastbare winst, fiscale planningsstrategieën en het bestaan van belastbare tijdelijke verschillen. De schattingen hebben voornamelijk betrekking op overgedragen verliezen in sommige dochterondernemingen van de Groep. Wanneer de Groep een geschiedenis van recente verliezen heeft, wordt de uitgestelde belastingvordering die voortvloeit uit niet-gecompenseerde fiscale verliezen alleen opgenomen in de mate dat er overtuigend bewijs is dat er voldoende toekomstige belastbare winst zal worden gegenereerd. Geschatte toekomstige belastbare winst wordt niet als dit bewijs beschouwd, tenzij de entiteit heeft aangetoond dat zij in staat is om aanzienlijke belastbare winst te genereren voor het lopende jaar of er bepaalde andere gebeurtenissen zijn die voldoende bewijs leveren van toekomstige belastbare winst. De invoering van nieuwe transacties en fiscale regels kan ook van invloed zijn op deze arresten vanwege onzekerheden in de interpretatie van de regels en mogelijke overgangsregels.

Actuele winstbelasting is de verwachte belastinglast, te betalen of te ontvangen op belastbare inkomsten of verliezen voor de periode. Dit wordt berekend aan de hand van belastingtarieven die op de balansdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld en omvat eventuele aanpassingen van de verschuldigde belasting met betrekking tot voorgaande jaren.

Te betalen inkomstenbelasting en vermogen

De verschuldigde inkomstenbelasting en de activa bestaan uit de volgende posten (in € 1.000):

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Te vorderen belasting

6.721

8.145

6.721

Verschuldigde belasting

-

-779

-294

Voorziening latente belastingverplichtingen

-5.751

-4.790

-5.875

Totaal belastingpositie

970

2.576

552

Het effectieve belastingtarief is het gemiddelde tarief waartegen winsten vóór belastingen worden belast. Het werkelijke bedrag van de winstbelasting over de winst voor belastingen van de Groep verschilt van het bedrag van de wettelijke winstbelasting dat zou ontstaan op basis van het toepasselijke wettelijke tarief van de inkomstenbelasting. Het verschil tussen deze twee bedragen wordt hieronder toegelicht (in € 1.000):

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Winst voor belastingen

66.482

57.480

Belasting tegen het vennootschapsbelastingtarief van Nederland

17.599

16.313

Correcties belastingen voorgaande jaren

-

38

Wijziging in tijdelijke verschillen commercieel en fiscale waardering

-740

-1.376

Verschillen in belastingtarieven

-

291

Belastinglast

16.859

15.266

Uitgestelde belastingvorderingen / (verplichtingen) toegelicht in € 1.000

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Uitgestelde belastingvorderingen

-

-

-

Uitgestelde belastingverplichtingen

-5.751

-4.790

-5.875

Netto latente belastingpositie

-5.751

-4.790

-5.875

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mutaties in de uitgestelde belastingposities voor activa en passiva in de balans (in € 1.000):

Bedragen in 1.000 euro’s

Openings-saldo

Mutatie winst- en verlies-rekening

Overige mutaties

Eindsaldo

Materiële vaste activa

-

-

-

-

Immateriële vaste activa

5.875

-1.085

-

4.790

Handelsvorderingen

-

-

-

-

Voorziening

-

-

-

-

Schulden

-

-

-

-

Overige

-

-

-

-

Netto uitgestelde belastingpositie per 31 december 2022

5.875

-1.085

-

4.790

     

Materiële vaste activa

-

-

-

-

Immateriële vaste activa

4.790

-740

1.701

5.751

Handelsvorderingen

-

-

-

-

Voorziening

-

-

-

-

Schulden

-

-

-

-

Overige

-

-

-

-

Netto uitgestelde belastingpositie per 31 december 2023

4.790

-740

1.701

5.751