Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overzicht GRI-indicatoren

Generieke indicatoren

GRI-indicator

Omschrijving

Vindplaats

Toelichting

Organisatie en rapportage

2-1

Bedrijfsinformatie

Over Unica
Corporate Governance

 

2-2

Entiteiten betrokken bij de duurzaamheidsrapportage

Groep informatie

 

2-3

Verslagperiode, frequentie en contactgegevens

 

De verslagperiode betreft 1 januari t/m 31 december 2023.
Er wordt jaarlijks gerapporteerd.
Contact: marketing@unica.nl

2-4

Herformuleringen van eerder verstrekte informatie

Toelichting energie en emissie inventaris

Er zijn alleen herformuleringen van informatie uit vorige verslagperiodes rondom energie- en CO2-informatie.

2-5

Externe verificatie

 

Er is geen externe assurance uitgevoerd.

Activiteiten en medewerkers

2-6

Activiteiten, waardeketen en andere zakelijke relaties

Over Unica
Waardecreatiemodel

 

2-7

Eigen medewerkers

Mens & maatschappij
Personeelsbestand

De verdeling naar regio is niet relevant. De activiteiten vinden voornamelijk in Nederland plaats.

2-8

Andere dan eigen medewerkers

Mens & maatschappij

Gedurende het jaar zijn ruim 500 inleners actief geweest voor Unica. Tweederde is ingezet voor het primaire proces, de overige inleners betreft indirect en ondersteunend personeel.

Governance

2-9

Bestuursstructuur en -samenstelling

Corporate Governance
Management

 

2-10

Nominatie en selectie van het hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance

 

2-11

Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance
Management

 

2-12

Rol van het hoogste bestuursorgaan bij toezicht op impact management

Duurzaamheidsbeleid

 

2-13

Gedelegeerde verantwoordelijkheid impact management

Duurzaamheidsbeleid

 

2-14

Rol van het hoogste bestuursorgaan in duurzaamheidsverslaggeving

Corporate Governance
Management
Duurzaamheidsbeleid

 

2-15

Belangenverstrengeling

Risicomanagement - Compliance
Ethiek & integriteit

De integriteitsstandaarden binnen Unica schrijven voor dat geen cadeaus of uitnodigingen aangenomen worden met een waarde boven € 100,-. Bij twijfel over eventuele belangenverstrengeling wordt overlegd met de compliance officer.

2-16

Communicatie over kritieke punten

Risicomanagement - Strategisch

 

2-17

Gezamenlijke kennis van het hoogste bestuursorgaan

Risicomanagement - Compliance

 

2-18

Evaluatie van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance
Verslag van de RvC

 

2-19

Beloningsbeleid

Personeelsbeloningen

 

2-20

Proces rondom vaststelling beloningen

 

Het beloningsbeleid wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en Directeur HRM, waarbij een interne Specialist Compensation & Benefits wordt betrokken. Er is geen renumeratiecommissie.

2-21

Jaarlijkse totale beloningsverhouding

 

De salarismediaan is in 2023 gestegen met 3,2%. Na een benchmark heeft een herijking van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur plaatsgevonden, waardoor de beloning van de hoogst betaalde functionaris in 2023 ruimer is gestegen ten opzichte van de mediaan (11,7%).

Strategie en beleid

2-22

Verklaring betreffende de duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsbeleid

 

2-23

Naleving MVO-richtlijnen

Risicomanagement - Compliance
Veiligheid
Ethiek & integriteit

De gedragscode van Unica is ingericht conform het model van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). De Meldregeling Integriteit is onderdeel van de gedragscode van Unica.

Voor leveranciers hanteert Unica de Code of Sustainable Supply.

2-24

Verankering MVO-richtlijnen

Risicomanagement - Compliance
Duurzaamheidsbeleid

 

2-25

Aanpak klachten en andere negatieve impacts

Risicomanagement - Compliance
Ethiek & integriteit

 

2-26

Aanpak melding en advies ethiek en integriteit

Ethiek & integriteit

De Spreek je uit! richtlijnen bestaan uit drie regelingen: Ongewenste Omgangsvormen, Integriteit en Arbeidsconflicten.

2-27

Naleving van wet- en regelgeving

 

Er vonden geen incidenten of sancties plaats voor het niet naleven van geldende wet- en regelgeving.

Stakeholder betrokkenheid

2-28

Lidmaatschap van verenigingen en/of andere belangenorganisaties

Maatschappelijke betrokkenheid

 

2-29

Aanpak stakeholderbetrokkenheid

Stakeholderoverzicht

 

2-30

Collectieve arbeidsovereenkomst

 

Een groot deel van de Unica-medewerkers valt onder een CAO. Enkele ondernemingen hebben eigen arbeidsvoorwaarden

Materiële onderwerpen

3-1

Bepalen van materiële onderwerpen

Duurzaamheidsbeleid

 

3-2

Lijst van materiële onderwerpen

Duurzaamheidsbeleid

 

3-3

Aanpak materiële onderwerpen

Duurzaamheidsbeleid

Unica werkt intensief aan de verdere professionalisering van zijn duurzaamheidsbeleid en rapportage volgens internationale standaarden. Onze jaarrapportage wordt geleidelijk uitgebreid naar een verslag dat over het boekjaar 2025 moet voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Specifieke indicatoren

GRI-indicator

Omschrijving

Vindplaats

Toelichting

GRI 201: Econmische prestaties 2016

201-1

Directe economische waarde

Kerncijfers

 

202-2

Financiële implicaties en andere risico's en kansen als gevolg van klimaatverandering

Energie & klimaat

 

201-3

Verplichtingen uit hoofde van pensioenregelingen

Personeelsbeloningen

 

201-4

Financiële steun ontvangen van de overheid

 

Er is geen gebruik gemaakt van bijzondere regelingen voor financiele tegemoetkoming vanuit de overheid

GRI 205: Anti-corruptie 2016

205-1

Activiteiten beoordeeld op risico's in verband met corruptie

Compliance

 

205-2

Communicatie en training over anticorruptiebeleid en -procedures

Compliance

 

205-3

Bevestigde corruptie-incidenten en genomen maatregelen

 

Er vonden geen incidenten plaats

GRI 206: Concurrentiebeperkend gedrag 2016

206-1

Juridische acties wegens concurrentiebeperkend gedrag, antitrust- en monopoliepraktijken

 

Er vonden geen juridische conflicten plaats

GRI 301: Materialen 2016

301-1

Gebruikte materialen op basis van gewicht of volume

Afvalstromen
Afvalreductie

De gewichten en/of volumes van de verschillende afvalstromen worden op dit moment niet geregistreerd.

301-2

Gerecycleerde inputmaterialen gebruikt

Circulaire samenwerking

Met een aantal leveranciers wordt gericht gewerkt aan het inzetten van gerecyclede materialen. Het aandeel in het totale volume wordt op dit moment niet geregistreerd.

301-3

Teruggewonnen producten en hun verpakkingsmaterialen

Afvalstromen
Afvalreductie

 

GRI 302: Energie 2016

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Energieverbruik

 

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Energie & klimaat

Dit betreft scope 3, waarover nog onvoldoende informatie beschikbaar is voor rapportage.

302-3

Energy intensity

Energiereductie

 

302-4

Vermindering van het energieverbruik

Energiereductie

 

302-5

Vermindering van de energiebehoefte van producten en diensten

Energie & klimaat

Dit betreft scope 3, waarover nog onvoldoende informatie beschikbaar is voor rapportage.

GRI 305: Emissies 2016

305-1

Directe (scope 1) emissies

Emissies

 

305-2

Indirecte (scope 2) emissies

Emissies

 

305-3

Andere indirecte (scope 3) emissies

Emissies

Zakenreizen en woon-werkverkeer zijn meegenomen in de rapportage

305-4

Intensiteit van de emissies

Emissies

 

305-5

Vermindering van emissies

Emissies

 

305-6

Emissies van ozonafbrekende stoffen

 

Niet van toepassing

305-7

Stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en andere aanzienlijke luchtemissies

 

Niet van toepassing

GRI 306: Afval 2020

306-1

Afvalproductie en aanzienlijke afvalgerelateerde gevolgen

Afvalstromen
Afvalreductie

 

306-2

Beheer van aanzienlijke afvalgerelateerde gevolgen

Afvalstromen
Afvalreductie

 

306-3

Afval gegenereerd

Afvalstromen
Afvalreductie

 

306-4

Afval dat buiten de verwijdering wordt gehouden

Afvalstromen
Afvalreductie

 

306-5

Afval dat wordt afgevoerd

Afvalstromen
Afvalreductie

 

GRI 308: Milieubeoordeling leveranciers 2016

308-1

Nieuwe leveranciers die gescreend zijn op milieucriteria

 

Voor alle nieuwe leveranciers hanteert Unica de Code of Sustainable Supply. Bij bestaande leveranciers worden elk jaar steekproefsgewijs leveranciers-beoordelingen uitgevoerd. In 2023 is deze beoordeling bij 62 leveranciers toegepast.

308-2

Negatieve milieueffecten in de toeleveringsketen en genomen maatregelen

 

Van eventuele negatieve milieu-impact van leveranciers wordt op dit moment geen registratie bijgehouden.

GRI 401: Werkgeverschap 2016

401-1

Nieuwe medewerkers en personeelsverloop

Personeelsbestand

De verdeling naar regio is niet relevant. De activiteiten vinden voornamelijk in Nederland plaats.

401-2

Voorwaarden die gelden voor voltijdse medewerkers en die niet worden verstrekt aan tijdelijke of deeltijd-medewerkers

 

Alle vormen van beloningen zijn ook voor deeltijdmedewerkers beschikbaar.

401-3

Ouderschapsverlof

 

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof is voor alle medewerkers beschikbaar.

GRI 403: Gezondheid en veiligheid 2018

403-1

Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk

Duurzame inzetbaarheid
Veiligheid

 

403-2

Gevarenidentificatie, risicobeoordeling en incidentonderzoek

Ongevallen overzicht

 

403-3

Gezondheidsdiensten voor medewerkers

Duurzame inzetbaarheid
Veiligheid

 

403-4

Werknemersparticipatie, overleg en communicatie over gezondheid en veiligheid op het werk

Duurzame inzetbaarheid
Veiligheid

 

403-5

Opleiding van werknemers op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk

Duurzame inzetbaarheid
Veiligheid

 

403-6

Bevordering van de gezondheid van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid
Veiligheid

 

403-7

Preventie en beperking van de gevolgen voor de gezondheid en veiligheid op het werk die rechtstreeks verband houden met zakelijke relaties

Duurzame inzetbaarheid
Veiligheid

 

403-8

Medewerkers die onder een managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk vallen

Duurzame inzetbaarheid
Veiligheid

 

403-9

Werkgerelateerde verwondingen

Ongevallen overzicht

 

403-10

Werkgerelateerde gezondheidskwesties

Ongevallen overzicht

 

GRI 404: Training en opleiding 2016

404-1

Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per medewerker

Opleidingen

 

404-2

Programma's voor het verbeteren van de vaardigheden van werknemers en programma's voor transitiebegeleiding

Opleiding en ontwikkeling

 

404-3

Percentage werknemers dat regelmatig beoordelingen krijgt van prestaties en loopbaanontwikkeling

Opleidingen

 

GRI 414: Leveranciersbeoordeling 2016

414-1

Nieuwe leveranciers die gescreend zijn op sociale criteria

 

100%

414-2

Negatieve sociale gevolgen in de toeleveringsketen en de ondernomen acties

 

Er zijn geen nieuwe leveranciers toegevoegd waarbij er een significant risico is op het niet voldoen aan onze criteria.