Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen in 1.000 euro’s

Toelichting

 

2023

 

2022

Operationele activiteiten

     

Bedrijfsresultaat

 

69.495

 

60.278

 

Aanpassingen om bedrijfsresultaat aan te sluiten op de netto-kasstromen

     

Afschrijvingen en waardeverminderingen

14, 15

33.926

 

31.442

 

Operationele kasstromen voor wijzigingen in het werkkapitaal

  

103.421

 

91.720

      

Netto wijzigingen in het werkkapitaal:

     

Mutatie in handels- en overige vorderingen en contract-activa

5, 8

-11.079

 

-54.271

 

Mutatie in voorraden

7

-390

 

-1.845

 

Mutatie in overige vlottende en vaste activa

 

17.430

 

-9.302

 

Mutaties in handelsschulden en overige schulden en contractuele verplichtingen

 

-16.902

 

35.618

 

Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen

 

-16

 

-832

 

Belastingen

 

-759

 

-3.848

 

Mutatie in voorzieningen en overige verplichtingen

9

-2.340

 

1.856

 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

  

89.366

 

59.096

      

Investeringsactiviteiten

     

Aankoop van immateriële vaste activa, materiële vaste activa

14, 15

-38.159

 

-29.989

 

Betalingen voor de overname van een dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen

13

-22.083

 

-22.250

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-60.241

 

-52.239

      

Financieringsactiviteiten

     

Ontvangsten uit opgenomen leningen

17

-

 

25.900

 

Aflossing van opgenomen leningen

17

-42.738

 

-11.687

 

Kasstromen met betrekking tot afgeleide financiële verplichtingen

 

3.821

 

-337

 

Betaalde rente

 

-2.997

 

-1.506

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-41.914

 

12.370

      

Geldgeldmutaties in geldmiddelen en kasequivalenten

12

-

 

-

 

Netto (afname) toename van geldmiddelen en kasequivalenten

12

-12.790

 

19.227

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

 

73.042

 

53.815

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

  

60.252

 

73.042

De toelichting maakt integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. Tenzij anders vermeld zijn alle financiële bedragen weergegeven in € 1.000