Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19 - Geplaatst kapitaal en reserves

Geplaatst kapitaal

Per 31 december 2023, 2022 en 1 januari 2022 bedraagt het geplaatste en volgestorte kapitaal € 10 miljoen, bestaande uit gewone aandelen van ieder € 1,-.

Wettelijke reserves

De Vennootschap houdt wettelijke reserves aan voor niet-uitgekeerde winsten van bepaalde deelnemingen en voor geactiveerde ontwikkelingskosten.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzet belasting met de moedermaatschappij Penta Technologies B.V. en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting en de omzet belasting van de  fiscale eenheid als geheel.

De rechtspersoon is vennoot in meerdere vof's onder firma (v.o.f.) en is als zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vof's.