Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6 - Kosten personeelsbeloningen

Grondslagen

De Groep verantwoord lonen, salarissen, bonussen en bijdragen sociale zekerheid op als kosten in het boekjaar waarin haar werknemers de bijbehorende diensten verlenen.

De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de personeelskosten:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Lonen en salarissen

220.849

194.485

Sociale zekerheid en pensioenen

58.212

52.843

Overige personeelskosten

21.282

14.887

Totale personeelskosten

300.343

262.215

De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing over de verschillende business units:

Aantallen in FTE's

2023

2022

Unica Building Projects

488

486

Unica Building Services

1.602

1.424

Overige clusters

1.526

1.482

Ondersteunend personeel

161

163

Totaal aantal medewerkers aan eind van het jaar

3.778

3.555

Het personeelsbestand van de Groep is werkzaam in Nederland.

Pensioenen

Voor de pensioenen van de medewerkers van Unica Groep en haar groepsmaatschappijen gelden – afhankelijk van de relevante cao respectievelijk arbeidsovereenkomst – ofwel de bedrijfstak pensioenregeling via Pensioenfonds Metaal & Techniek (ca 84%), of een ondernemingspensioenregeling via een verzekeringsmaatschappij (ca 16%).

De bedrijfstakregeling betreft een middelloonregeling en wordt, in overeenstemming met IAS 19.34, administratief verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling (“defined contribution”). Premie- en indexatiebeleid voor deze regeling worden bepaald door het bedrijfstakpensioenfonds. De ondernemings pensioenregelingen kwalificeren eveneens als beschikbare pensioenregeling.

Op basis van bovenstaande karakteristieken is het uitgangspunt dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenfondsen respectievelijk verzekeringsmaatschappijen verschuldigde pensioenpremies. Unica Groep B.V. heeft in geval van een tekort bij dit bedrijfstakpensioenfonds, geen juridische of constructieve verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan het voldoen van toekomstige premies. Evenmin kan Unica Groep B.V. rechten doen gelden op eventuele overschotten in dit bedrijfstakpensioenfonds.

Het voorgaande is ook van toepassing op de verzekerde regelingen die ondergebracht zijn bij een verzekeringsmaatschappij. Er bestaat voor de bedrijfstakregeling geen objectieve sleutel voor het toerekenen van een proportioneel aandeel in de voorziening pensioenverplichtingen, de fondsbeleggingen en de kosten van de pensioenregeling voor Unica Groep B.V.. Dit is het geval omdat de regeling alle aangesloten ondernemingen blootstelt aan actuariële risico's die verband houden met de huidige en voormalige werknemers van andere aangesloten ondernemingen. De in dat geval te verstrekken data bevat geen consistente en betrouwbare basis, waardoor er naar onze mening geen relatie bestaat met enige economische realiteit.

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Metaal & Techniek in 2023 gedaald ten opzichte van 2022, maar gestegen ten opzichte van 2021 en eind 2023 nog steeds boven de 100%. De dekkingsgraad van PMT eind 2023 was 105,5% (2022: 108,1% en 2021: 100,9%).

Voor 2024 is de verwachte totale premiebetalingen circa € 36,5 miljoen, waarvan circa 31,8 miljoen via het bedrijfstakpensioenfonds en circa € 4,7 miljoen via verzekeringsmaatschappijen (inclusief excedenten regelingen).

Bezoldiging Bestuurders

In de (korte termijn) salariskosten van 2023 van Unica Groep B.V. en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen zijn geen (2022: geen) bezoldigingen van huidige en voormalige bestuurders inbegrepen. De bezoldiging van huidige en voormalige bestuurders is geheel ten laste gekomen van de moedermaatschappij Penta Technologies B.V. en bedraagt in 2023 € 1.400.000 (2022: € 1.205.000). Dit is inclusief een pensioenlast van € 76.000 (2022: € 95.000). Er waren in 2023 en 2022 geen andere beloningen voor bestuurders dan hier gepresenteerd.

Commissarisenvergoedingen

De commissarissenvergoeding bedroeg over 2023 in totaal € 177.000 (2022 € 170.000) en is volledig ten laste gekomen van de moedermaatschappij Penta Technologies B.V.