Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting enkelvoudige jaarrekening 

Algemeen

De vennootschappelijke jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2023 van Unica Groep B.V.

Voor zover posten uit de balans en winst-en-verliesrekening niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en balans.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Bij de opstelling van de jaarrekening van Unica Groep B.V. past Unica grondslagen toe conform Burgerlijk Wetboek Boek 2 Artikel 9.

Unica Groep B.V. maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van haar vennootschappelijke jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW.

Dit houdt in dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva (waarderingsgrondslagen) en resultaatbepaling van de vennootschappelijke jaarrekening van Unica Groep B.V. gelijk zijn aan de waarderings- en winstbepalingsgrondslagen die voor de geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening zijn toegepast.

Hierbij worden deelnemingen, waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, op basis van de nettovermogenswaarde gewaardeerd. Eventuele afwaarderingen op vorderingen op groepsmaatschappijen vanwege verwachte kredietverliezen worden op de post zelf geëlimineerd. Hierdoor hebben deze afwaarderingen per saldo geen gevolgen voor de winst-en-verliesrekening en de balans.

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Unica Groep B.V. in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Unica Groep B.V. en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet-gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Unica Groep B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05068404.