Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
2023

1 - Goodwill

Het verloop van de post goodwill is als volgt:

2023

2 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op de rechtstreekse of middellijke belangen in Groepsmaatschappijen zoals opgenomen in toelichting 1 van de geconsolideerde jaarrekening.

2023

3 - Niet-geconsolideerde deelnemingen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op de rechtstreekse of middellijke belangen in Groepsmaatschappijen zoals opgenomen in toelichting 1 van de geconsolideerde jaarrekening.

2023

4 - Leningen aan groepsmaatschappijen

Het verloop van de leningen aan groepsmaatschappijen is als volgt:

2023

5 - Overige langlopende vorderingen 

De Overige langlopende vordering betreft een lening aan een niet-geconsolideerde vennootschap onder firma.

2023

6 - Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 50 miljoen, onderverdeeld in 50 miljoen gewone aandelen van €1 nominaal. De gewone aandelen zijn onderverdeeld in aandelen-A, -B, -C, -D en -E.

2023

7 - Wettelijke reserve deelnemingen

Het verloop van de wettelijke reserve deelnemingen is als volgt:

2023

8 - Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

Het verloop van de wettelijke reserve ontwikkelingskosten is als volgt:

2023

9 - Reserve ingehouden winsten

Het verloop van de Reserve ingehouden winsten is als volgt:

2023

10 - Voorzieningen

De in 2022 getroffen voorziening betreft een voorziening voor een verlieslatend contract.

2023

11 - Langlopende leningen

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt:

2023

12 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzet belasting met de moedermaatschappij Penta Technologies B.V. en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting en

2023

13 - Transacties met verbonden partijen

Unica Groep B.V. brengt rente in rekening of betaalt rente aan werkmaatschappijen voor investeringen in vaste activa en werkkapitaal. In 2023 ging het om een bedrag van € 1,1 miljoen (2022: € 1,2 miljoen).

2023

14 - Aantal medewerkers

De vennootschap heeft in 2023 geen medewerkers in dienst (2022: 0 medewerkers).

2023

15 - Vaststelling van de jaarrekening

De geconsolideerde en enkelvoudige IFRS-jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen op 26 april 2024 te Hoevelaken.

Toon meer resultaten