Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
2023

5 - Opbrengsten 

Unica Groep B.V. opereert, samen met haar dochterondernemingen, in negen verschillende clusters.

2023

6 - Kosten personeelsbeloningen

De Groep verantwoord lonen, salarissen, bonussen en bijdragen sociale zekerheid op als kosten in het boekjaar waarin haar werknemers de bijbehorende diensten verlenen.

2023

7 - Kosten materialen en voorraden

De voorraden van de Groep worden gewaardeerd tegen kostprijs of opbrengstwaarde ("NRV") indien deze lager is. De kosten van ingekochte voorraad worden bepaald na aftrek van kortingen en kortingen.

2023

8 - Handelsvorderingen

Handelsvorderingen en overige vorderingen omvatten bedragen die door klanten verschuldigd zijn voor diensten die in het kader van de normale bedrijfsvoering worden verricht.

2023

9 - Voorzieningen en voorwaardelijke verplichtingen

Voorzieningen worden opgenomen wanneer de Groep een huidige verplichting heeft (wettelijk of afdwingbaar) als gevolg van een gebeurtenis in het verleden, het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich

2023

11 - Winstbelastingen 

De last of bate vennootschapsbelasting voor de periode is de belasting die naar verwachting verschuldigd of te ontvangen zal zijn over het belastbare inkomen over de lopende periode, op basis van het toepasselijke tarief van de

2023

12 - Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten worden aangehouden om aan kortlopende kasverplichtingen te voldoen en niet voor beleggings- of andere doeleinden.

2023

10 - Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn als volgt samengesteld: