Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Unica heeft in 2023 veel aandacht kunnen besteden aan zijn verdere professionalisering en een betere zichtbaarheid onder de achterban. Op verschillende terreinen zijn we door het bestuur van Unica betrokken bij de ontwikkelingen binnen onze bedrijvengroep.

Gemeenschappelijke OR

Sinds 2022 opereren we als een Gemeenschappelijke OR, waarin alle clusters vertegenwoordigd zijn. Daarmee worden de belangen van alle medewerkers van de Unica Groep behartigd. De afzonderlijke ondernemingsraden van bedrijven die de afgelopen jaren zijn overgenomen, zijn geïntegreerd in de gemeenschappelijke raad en hebben een eigen onderdeelcommissie. In die commissie worden waar nodig specifieke onderwerpen voor dat bedrijf besproken.

De OR kent 19 zetels die begin 2023, na de benoeming van twee nieuwe OR-leden voor hun kiesgroepen, volledig ingevuld zijn. Er geldt een zittingstermijn van vier jaar, waarbij er elke twee jaar verkiezingen zijn voor de helft van de zetels. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het dagelijks bestuur van de OR bleef in 2023 ongewijzigd.

Strategische ontwikkelingen

De OR wordt intensief geïnformeerd over strategische ontwikkelingen binnen Unica. Vanzelfsprekend adviseerden we over de overnames die in 2023 plaatsvonden, waarmee het netwerk van bedrijven is uitgebreid met Tenergy, Engine Competences Services, Breedveld & Schröder en Hermans Elektra. Uitbreiding van Unica door acquisities is in onze ogen een goede stap om de verdere groeiambities te realiseren en waarborgt daarnaast de continuïteit van al onze bedrijven op langere termijn. Door de goede voorbereiding en informatievoorziening van het Merger & Acquisitions (M&A) team van Unica en de samenwerking met de OR, kunnen adviesaanvragen rondom overnames voortvarend door ons behandeld worden. Ook het integratieplan na overname dat doorlopend door ons wordt geëvalueerd, is in een vergadering uitvoerig aan bod gekomen.

De OR heeft ook meegewerkt aan de ontwikkeling van de visieplaat, die Unica eind 2023 intern introduceerde. Die visualisatie is bedoeld om de strategie van onze bedrijvengroep nog beter te verankeren onder alle medewerkers. Het benoemingsproces van Debby Slofstra als Chief Operating Officer (COO), een nieuwe functie ter uitbreiding van de Raad van Bestuur, is eveneens grondig doorlopen in nauwe samenwerking met de OR. Voor de behandeling van de herinvestering van de aandeelhouders Triton en de familie Van Vliet heeft de OR ervaren adviseurs ingeschakeld om die speciale adviesaanvraag te behandelen. Na deze consultatie is de OR ook voor dit onderwerp tot een onderbouwd positief advies gekomen.

Inrichting IT-landschap

Speciale aandacht ging vanuit onze raad in 2023 uit naar de voorgestelde investeringen in het IT-landschap. Dat betreft hoofdzakelijk een herijking van het applicatielandschap van Unica en de verdere implementatie van Microsoft Dynamics 365 toepassingen in de verschillende bedrijven. De beoordeling van de investeringsvoorstellen is vanuit de commissies ICT en Financiële strategie gecoördineerd, waarbij de volledige OR door hen is geïnformeerd over de voortgang. Op basis van de aanbevelingen van de commissies is ook op de herinrichting van het IT-landschap positief geadviseerd. De raad is tevens meegenomen in de manier waarop Unica omgaat met cybersecurity. De toelichting hierop heeft ons bevestigd dat het bestuur veel aandacht heeft voor, en continu alert blijft op digitale kwetsbaarheden in onze systemen.

Over diverse beleidsonderwerpen die in 2023 bij Unica op de agenda stonden, is de OR actief geïnformeerd. Onder meer de nieuwe meldregeling integriteit, de mobiliteitsregeling, de regeling consignatiediensten en de herinrichting van de centrale servicedesk waren onderwerp van gesprek in de overlegmomenten met het bestuur. Op initiatief van de OR heeft Unica tevens een hiaat in de CAO gedicht, waarbij medewerkers ook na hun 65e levensjaar recht houden op extra leeftijdsdagen.

Familiecafés

In informeel verband introduceerde de OR in 2023 twee familiecafés. Deze brainstormsetting dankt zijn naam aan de oorsprong van onze onderneming als familiebedrijf. Tijdens een familiecafé wisselen vier of vijf roulerende groepen op informele wijze kennis, ervaringen, meningen en ideeën uit. Hieruit ontstaat een grote mindmap die inspiratie biedt voor mogelijke verbeteringen.

Het eerste familiecafé ging over strategisch personeelsbeleid, waarbij ook collega’s van het HR-team werden betrokken. Centraal stond de vraag wat er voor nodig is om medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren en zo lang mogelijk aan Unica te binden. De leidinggevende heeft hierin volgens de deelnemers aan de brainstorm een cruciale rol, maar ook het inzetten van ervaren medewerkers om kennis over te dragen aan de jongere generatie kan helpen. Verder moet er aandacht blijven voor interne mobiliteit, zodat medewerkers binnen het hele bedrijvennetwerk van Unica eenvoudig nieuwe carrièrekansen kunnen aangaan en zo de regie over hun eigen ontwikkeling houden. In dit verband is de introductie van het online leerplatform Studica volgens de deelnemers ook een positief signaal.

Tijdens het tweede familiecafé stond het thema Sustainability centraal. Er is uitgebreid stilgestaan bij het duurzaamheidsraamwerk van Unica en de pijlers waarop we ons gaan focussen. De Sustainability Manager van Unica gaf een toelichting, maar ook vanuit de afdelingen QHSE, Security & Risk, HRM en Industry Solutions werd het thema belicht. Elementen als veiligheid, duurzame inzetbaarheid en digitalisering zijn namelijk ook onderdeel van de duurzame ondernemingsstrategie van Unica. De belangrijkste uitkomst van dit familiecafé is dat Unica zich moet inspannen om de intrinsieke motivatie te versterken om met duurzame oplossingen te komen. In dat verband is het positief om te zien dat dit jaarverslag ook een specifiek hoofdstuk heeft dat ingaat op het duurzaamheidsbeleid.

Maatschappelijk relevante thema’s

Door de groei in de afgelopen jaren is Unica anno 2024 een prominente speler in Nederland. Naast dat we werk bieden aan ruim 4.000 medewerkers zijn we met onze dienstverlening actief in maatschappelijk relevante thema’s en kunnen we veel positieve impact maken. Die positie schept ook verantwoordelijkheden als het gaat om zorgvuldige bedrijfsvoering, goed werkgeverschap en aandacht voor duurzaamheid. Vanuit onze raad zullen we het bestuur van Unica gevraagd en ongevraagd van advies blijven voorzien, vanuit de prettige en open samenwerking die we als OR met hen ervaren.

April 2024
Wilbert van Abswoude (voorzitter)
Hans Verwijs (vice-voorzitter)
Henny Curvers (secretaris)