Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de RvC

In een prettige en constructieve dialoog met de Raad van Bestuur (RvB) hield de Raad van Commissarissen (RvC) van Unica in 2023 toezicht op het gevoerde beleid. Op verschillende specifieke onderwerpen heeft onze raad de onderneming van advies voorzien.

Tijdens de zeven formele vergaderingen van de RvC in 2023 zijn verschillende vaste onderwerpen behandeld. De thema’s veiligheid, financiën, overnames en de voortgang van de strategie staan altijd op de agenda. Daarnaast worden er specifieke onderwerpen besproken, vaak samen met de directeur van het cluster of de business services die hiervoor verantwoordelijk is. Daarmee krijgt onze raad een breed beeld van de ontwikkelingen binnen Unica. Bij de overleggen zijn altijd alle drie de commissarissen aanwezig. Er zijn geen commissies ingericht die zich met specifieke beleidsterreinen bezighouden.

Herfinanciering

Een proces dat in 2023 de speciale aandacht van de RvC had was de verlenging van de investering van Triton en de familie van Vliet. De beide grootaandeelhouders stellen Unica al sinds 2017 in staat om vanuit een stabiel historisch fundament de verdere groei en ambities van het bedrijf te realiseren. Om Unica ook in de verdere groei te ondersteunen is door de aandeelhouders een nieuw investeringsprogramma opgezet, waar een herfinanciering eveneens onderdeel van was. De volatiliteit van de financiële markten was daarvoor een lastig uitgangspunt, maar desondanks is een bankenconsortium samengesteld dat het groeipotentieel en de strategie van Unica met gunstige financieringsvoorwaarden ondersteunt. Het management van Unica heeft een belangrijke rol gespeeld om de kracht van het bedrijf goed over het voetlicht te krijgen.

Chief Operating Officer

De uitbreiding van de RvB stond in 2023 ook op de agenda. Gezien de omvang van Unica en de continuïteit van de onderneming was het nodig om de taakverdeling in het bestuur beter in evenwicht te brengen. De top van het bedrijf is daarom versterkt met een Chief Operating Officer (COO). De zoektocht naar een geschikte kandidaat gebeurde in 2023 en resulteerde in de aanstelling van Debby Slofstra per 1 januari 2024. We hebben in Debby een uitstekende COO gevonden die veel ervaring uit de sector, grote affiniteit met digitalisering en een sterke duurzaamheidsambitie meebrengt.

Veiligheidsbewustzijn

Het veiligheidsbeleid is een thema dat prominent op de agenda blijft staan. Het komt aan het begin van elke vergadering aan de orde en krijgt ook in het operationele beleid van Unica de hoogste prioriteit. De ongevallenfrequentie is lager dan het branchegemiddelde, maar zolang er nog incidenten plaatsvinden moet veiligheidsbewustzijn een kernthema blijven binnen onze bedrijven. Het is bovendien een sectorbrede uitdaging, dus ook in het ketensysteem waar Unica onderdeel van is moeten we daar continu alert op zijn.

Los van veiligheidsrisico’s zijn de marktrisico’s die onze raad signaleert voor Unica beheersbaar. Investeringen in commercieel vastgoed staan onder druk, wat op termijn invloed kan hebben op de orderportefeuille van onze projectenbedrijven. Daar staat tegenover dat de markten voor beheer en onderhoud en de gespecialiseerde kennisgebieden waarin Unica actief is, nog veel groeipotentieel bieden. Per saldo is Unica dankzij zijn veelzijdige dienstverlening voldoende beschermd tegen onvoorziene marktomstandigheden.

Ondernemerschap

Ook de flexibiliteit die Unica kenmerkt zorgt ervoor dat onze bedrijven minder gevoelig zijn voor fluctuaties in de markt. Dat manifesteert zich in het ondernemerschap dat diep verankerd is in de organisatie. Die kracht heeft zich in de instabiele coronaperiode al bewezen en kwam ook tot uitdrukking toen we in 2023 geconfronteerd werden met flinke kostenstijgingen. Door onze sterke klantgerichtheid hebben we die stijgingen in goed overleg met onze klanten veelal kunnen doorberekenen, zodat onze sterke margepositie behouden is gebleven.

Deze positie stelt Unica in staat in zijn bedrijven te blijven investeren, bijvoorbeeld in de vorm van overnames om zijn bedrijvennetwerk te blijven versterken en op het gebied van innovatie en digitalisering. De investeringen in het IT-landschap van Unica stonden in 2023 op de agenda en zijn na toelichting vanuit het bestuur en betrokken leveranciers door de RvC goedgekeurd. Aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt is een andere cruciale voorwaarde om onze groeidoelstellingen te realiseren. Goede mensen blijven vinden is een van de grootste uitdagingen in de techniek en technologie, dus we blijven het bestuur van Unica stimuleren om initiatieven te ontplooien om voldoende attractief te blijven richting de eigen en potentiële medewerkers.

Reguliere onderwerpen

Sommige terugkerende onderwerpen komen niet alleen in de formele vergaderingen aan de orde, maar ook op andere momenten. Zo worden de resultaten maandelijks besproken. Ook in 2023 hebben deze zich goed ontwikkeld. Voor overnametrajecten worden aparte korte overleggen gepland wanneer zich daarin ontwikkelingen aandienen.

Een gezonde balans tussen financiële resultaten, transparantie, sociale belangen en minder milieubelasting is een vast gespreksonderwerp in ons toezicht op het bedrijfsbeleid. In dit verslag zet Unica de eerste stappen om zijn jaarlijkse rapportage in te richten volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Unica treft de voorbereidingen om consistenter en transparanter te rapporteren over ESG-thema’s, met als doel om vanaf het verslag over het boekjaar 2025 te voldoen aan de CSRD. Onze raad houdt de voortgang van dit proces nadrukkelijk in de gaten.

Zelfevaluatie

Door enkele langdurige trajecten die veel tijd hebben gevraagd van de RvC, is er in 2023 geen zelfevaluatie gedaan. De afgelopen jaren werden er interne evaluaties afgenomen. De raad gaat in 2024 een zelfevaluatie doen onder externe begeleiding, om ook de aansturing van Unica vanuit de commissarissen verder te professionaliseren. Daarbij zal onder andere aandacht besteed worden aan de deskundigheid op het gebied van duurzaamheidsthema’s, wat als onderdeel van de CSRD-implementatie nodig is.

Ondertekening jaarrekening

De jaarrekening 2023 is met de RvB en Deloitte Accountants besproken en is aansluitend door de RvC ondertekend. De aandeelhouders zijn gevraagd om de jaarrekening aldus vast te stellen, het voorstel voor resultaatbestemming te aanvaarden en decharge te verlenen aan de RvB voor het gevoerde beleid en aan onze raad voor het gehouden toezicht.

Dankwoord

De RvC spreekt ter afsluiting, mede namens de beide grootaandeelhouders, nadrukkelijk zijn dank uit aan alle medewerkers die in het jaar 2023 hun bijdrage hebben geleverd aan het succes van Unica.

Hoevelaken, 26 april resp. 1 mei 2024
Luc Hendriks - commissaris (links)
Michiel Jaski - president-commissaris (midden)
Henk ten Hovecommissaris (rechts)