Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans

Geconsolideerd overzicht van de financiële positie

Bedragen in 1.000 euro’s

Toelichting

 

31/12
2023

 

31/12
2022

 

1/1
2022

ACTIVA

       

Vaste activa

       

Grond en gebouwen

14

3.166

 

2.470

 

1.311

 

Overige materiële vaste activa

 

10.568

 

9.602

 

9.077

 

Activa met gebruiksrecht

14, 18

74.341

 

67.589

 

67.349

 

Software- en ontwikkelingskosten

15

11.187

 

12.459

 

8.948

 

Overige immateriële vaste activa en goodwill

15

159.665

 

138.457

 

121.157

 

Deelnemingen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

16

240

 

72

 

114

 

Uitgestelde belastingvorderingen

11

-

 

-

 

-

 

Overige vaste activa

 

92

 

162

 

196

 

Totaal vaste activa

  

259.258

 

230.811

 

208.152

        

Vlottende activa

       

Voorraden

8

9.835

 

7.453

 

5.608

 

Handelsvorderingen en verbonden partijen

9

119.204

 

99.557

 

80.511

 

Contract-activa en -vorderingen

5

107.734

 

112.005

 

78.078

 

Vorderingen op aandeelhouders

 

-

 

-

 

1.312

 

Actuele belastingen en overige belastingvorderingen

11

6.721

 

8.145

 

8.283

 

Overige vlottende activa

 

6.341

 

20.490

 

9.796

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

12

60.252

 

73.042

 

53.815

 

Totaal vlottende activa

  

310.087

 

320.692

 

237.402

Totale activa

  

569.345

 

551.503

 

445.554

Bedragen in 1.000 euro’s

Toelichting

 

31/12
2023

 

31/12
2022

 

1/1
2022

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

       

Geplaatst kapitaal

19

10.000

 

10.000

 

10.000

 

Uitgiftepremie

19

-

 

-

 

-

 

Wettelijke reserves

19

3.205

 

3.198

 

2.150

 

Ingehouden winsten

19

157.800

 

107.567

 

66.111

 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

  

171.005

 

120.765

 

78.261

Minderheidsbelangen

 

-

 

-

 

-

 

Totaal eigen vermogen

  

171.005

 

120.765

 

78.261

        

Langlopende schulden

       

Langlopende leningen

17

38.203

 

64.213

 

50.000

 

Overige langlopende financiële verplichtingen

 

-

 

-

 

-

 

Voorzieningen

9

1.936

 

3.890

 

4.441

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

5.751

 

4.790

 

5.875

 

Leaseverplichtingen

18

49.927

 

46.725

 

48.874

 

Totaal langlopende schulden

  

95.817

 

119.618

 

109.189

        

Kortlopende schulden

       

Contract- en leaseverplichtingen

518

152.416

 

161.813

 

139.239

 

Handelsschulden en overige schulden

 

58.912

 

68.748

 

51.800

 

Leningen op korte termijn

 

-

 

-

 

-

 

Belastingen en sociale premies

 

33.214

 

25.775

 

23.164

 

Te betalen personeelskosten

 

28.685

 

23.641

 

21.426

 

Voorzieningen

9

6.486

 

6.486

 

3.459

 

Verplichtingen aan aandeelhouders en geassocieerde deelnemingen

 

267

 

1.856

 

1.823

 

Overige verplichtingen

 

22.543

 

22.801

 

17.193

 

Totaal kortlopende schulden

  

302.523

 

311.120

 

258.104

Totaal eigen vermogen en passiva

  

569.345

 

551.503

 

445.554

De toelichting maakt integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 1 januari 2022 is de datum waarop de adoptie van IFRS is toegepast