Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17 - Leningen op lange termijn

Grondslagen

Eerste opname en waardering

Leningen en opgenomen verplichtingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde, na aftrek van direct toerekenbare transactiekosten.

Meting achteraf

Na de eerste opname worden rentedragende leningen en -verplichtingen vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de Effective Interest Rate ("EIR") methode. Winsten en verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening bij het niet langer opnemen van verplichtingen en tijdens het afschrijvingsproces van de EIR.

Bij de berekening van de geamortiseerde kostprijs wordt rekening gehouden met eventuele kortingen of premies op acquisitie en vergoedingen of kosten die integraal deel uitmaken van de EIR. De EIR-afschrijving wordt als financieringskosten opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

De langlopende leningen en lang en kortlopende leaseverplichtingen bestaan uit de volgende posten (in € 1.000):

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Tegen geamortiseerde kostprijs

   

Bankleningen

-

-

-

Achtergestelde leverancierslening

-

-

-

Lening aandeelhouder

38.204

64.213

50.000

Leaseverplichtingen (korte en lange termijn)

74.728

67.975

67.349

Totaal opgenomen leningen

112.932

132.188

117.349

Langlopend

88.132

110.938

98.873

Kortlopend

24.800

21.250

18.476

Leningsvoorwaarden

Aflossingsschema: De lening verkregen van de aandeelhouder kent geen vast aflossingsschema. In plaats daarvan worden periodiek aflossingstermijnen overeengekomen, afhankelijk van de kasstromen die door de Groep worden gegenereerd.

Samenvatting van kasstromen financieringsactiviteit:

Bedragen in 1.000 euro’s

Opgenomen leningen

Lease-verplichtingen

Totaal

Stand per 1 januari 2022

50.000

67.349

117.349

    

Kasstromen

14.213

-19.391

-5.178

Ontvangsten uit opgenomen leningen

25.900

-

25.900

Aflossing van schulden / aflossingen van leases

-11.687

-19.391

-31.078

Betaalde rente

-

-

-

Niet-geldelijke mutaties

-

20

20.017

Opgebouwde rente

-

725

725

Aanvullingen en wijzigingen van de huurovereenkomst

-

19.292

19.292

Omrekeningsverschillen van vreemde valuta

-

-

-

    

Stand per 31 december 2022

64.213

67.975

132.188

    

Stand per 1 januari 2023

64.213

67.975

132.188

Ontvangsten uit opgenomen leningen

13.350

-

13.350

Aflossing van schulden/Aflossing van leases

-39.360

-22.347

-61.707

Betaalde rente

-

-

-

Niet-geldelijke mutaties

   

Opgebouwde rente

-

728

728

Aanvullingen en wijzigingen van de huurovereenkomst

-

28.372

28.372

Omrekeningsverschillen van vreemde valuta

-

-

-

    

Stand per 31 december 2023

38.203

74.728

112.931