Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Initiële toepassing van IFRS

De reconciliatie van de balans volgens NL GAAP en IFRS per adoptie datum (1 januari 2022) is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

IFRS-standaard

1/1 2022
NL-GAAP

Presentatie

Waardering

1/1 2022
IFRS

Vaste activa

     

Grond en gebouwen

 

-

-

-

-

Overige materiële vaste activa

 

-

-

-

-

Vaste activa met gebruiksrecht

16

-

-

-

-

Goodwill

3

33.418

-

1.094

34.512

Overige immateriële vaste activa

 

-

-

-

-

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

15

77.712

-

-18.657

59.055

Deelnemingen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

11

90

-

-

90

Overige financiële vaste activa

 

108

-

-

108

Totaal vaste activa

 

111.328

-

-17.563

93.765

      

Vlottende activa

     

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

22.878

-

-

22.878

Handelsvorderingen en verbonden partijen

10

258

-

-

258

Vorderingen op aandeelhouders

 

1.312

-

-

1.312

Actuele belastingvorderingen

15

-

-

6.720

6.720

Overige vlottende activa

 

1.099

-

-

1.099

Geldmiddelen en kasequivalenten

10

15.293

-

-

15.293

Totale vlottende activa

 

40.840

-

6.720

47.560

      

Balanstotaal

 

152.168

-

-10.843

141.325

      

Eigen Vermogen

10, 15

98.679

-

-19.325

79.354

      

Langlopende schulden

     

Langlopende leningen

 

50.000

-

-

50.000

Overige langlopende financiële verplichtingen

 

-

-

-

-

Voorzieningen

 

-

-

-

-

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

-

-

-

-

Lease verplichtingen

 

-

-

-

-

Totale langlopende schulden

 

50.000

-

-

50.000

      

Kortlopende schulden

     

Handelsschulden en overige schulden

 

94

-

-

94

Belastingen en sociale premies

 

-

-

-

-

Te betalen personeelskosten

 

18

-

-

18

Voorzieningen

 

-

-

-

-

Verplichtingen aan groepsmaatschappijen

10, 15

-

-

6.720

6.720

Verplichtingen aan aandeelhouders en geassocieerde deelnemingen

 

1.702

-

-

1.702

Overige verplichtingen

10

1.674

-

1.762

3.436

Totaal kortlopende schulden

 

3.488

-

8.482

11.970

      

Balanstotaal

 

152.168

-

-10.843

141.325

De reconciliatie van de balans volgens NL GAAP en IFRS per 31 december 2022 is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

IFRS-standaard

31/12 2022
NL-GAAP

Presentatie

Waardering

31/12 2022
IFRS

Vaste activa

     

Grond en gebouwen

 

-

-

-

-

Overige materiële vaste activa

 

-

-

-

-

Vaste activa met gebruiksrecht

16

-

-

-

-

Goodwill

3

28.708

-

5.804

34.512

Overige immateriële vaste activa

 

468

-

-

468

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

15

116.183

-

-12.280

103.903

Deelnemingen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

11

78

-

-

78

Overige financiële vaste activa

 

26.183

-

-

26.183

Totaal vaste activa

 

171.620

-

-6.477

165.143

      

Vlottende activa

     

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

102

-

-

102

Handelsvorderingen en verbonden partijen

10

5

-

-

5

Vorderingen op aandeelhouders

 

-

-

-

-

Actuele belastingvorderingen

15

195

-

6720

6.915

Overige vlottende activa

 

503

-

-

503

Geldmiddelen en kasequivalenten

10

36.371

-

-

36.371

Totale vlottende activa

 

37.176

-

6.720

43.896

      

Balanstotaal

 

208.796

-

243

209.039

      

Eigen Vermogen

10, 15

128.955

-

-7.570

121.385

      

Langlopende schulden

     

Langlopende leningen

 

64.213

-

-

64.213

Overige langlopende financiële verplichtingen

 

-

-

-

-

Voorzieningen

 

500

-

-

500

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

-

-

-

-

Lease verplichtingen

 

-

-

-

-

Totale langlopende schulden

 

64.713

-

-

64.713

      

Kortlopende schulden

     

Handelsschulden en overige schulden

 

265

-

-

265

Belastingen en sociale premies

 

-

-

-

-

Te betalen personeelskosten

 

262

-

-

262

Voorzieningen

 

-

-

-

-

Verplichtingen aan groepsmaatschappijen

10, 15

12.681

-

6.720

19.401

Verplichtingen aan aandeelhouders en geassocieerde deelnemingen

 

1.856

-

-

1.856

Overige verplichtingen

10

64

-

1.094

1.158

Totaal kortlopende schulden

 

15.128

-

7.814

22.942

      

Balanstotaal

 

208.796

-

243

209.039

De belangrijkste waarderingsverschillen in de balans per 1 januari 2022 en per 31 december 2022 werden veroorzaakt door:

  • IFRS 10: waarderen op actuele waarde van de earn-out en de koopverplichting van het minderheidsbelang in een tweetal groepsmaatschappijen

  • IFRS 15: resultaatname op contracten met klanten

De reconciliatie van de winst- en verliesrekening volgens NL GAAP en IFRS voor 2022 is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

IFRS-standaard

2022
NL-GAAP

Presentatie

Resultaat-name

2022
IFRS

      

Lonen en salarissen

3

-590

-

-62

-652

Sociale premies en pensioenen

 

-

-

-

-

Overige personeelskosten

 

-

-

-

-

Inhuur van derden

 

-

-

-

-

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

3

-5.295

 

5.295

-

Afschrijvingen op materiele vaste activa en gebruiksrechten

16

-

-

-

-

Overige bedrijfskosten

3

-1.174

 

-230

-1.404

Bijzondere waardeverminderingen

 

-

-

-

-

Operationele kosten

 

-7.058

-

5.002

-2.056

      

Bedrijfsresultaat

 

-7.058

-

5.002

-2.056

      

Financiële baten

 

-

-

-

-

Financiële lasten

 

-1.056

-

-

-1.056

Overige niet operationele resultaten

 

-

-

-

-

Aandeel in resultaat van groepsmaatschappijen na belastingen

3, 15

38.595

-

6.753

45.348

Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

10

-829

-

-

-829

      

Winst voor belastingen

 

29.653

-

11.755

41.408

      

Belastingen over het resultaat

 

622

-

-

622

      

Winst / verlies na belastingen

 

30.274

 

11.755

42.029

      

Resultaat toekomend aan minderheidsaandeelhouders groepsmaatschappijen

 

-

-

-

-

      

Resultaat toekomend aan aandeelhouders Unica Groep B.V.

 

30.274

 

11.755

42.029

Voor de verdere toelichting op de adoptie wordt verwezen naar toelichting 2 van de de geconsolideerde jaarrekening

De belangrijkste effecten van de verschillen in resultaatname over 2022 werden met name veroorzaakt door:

  • IFRS 3: jaarlijkse impairment analyse van goodwill in plaats van afschrijven

  • IFRS 10: deconsolidatie van een samenwerkingscontract via een vennootschap onder firma (“joint operation”)

  • IFRS 16: afschrijven op activa in gebruik in plaats van huur- en leasekosten

De adoptie van IFRS per 1 januari heeft geen significante invloed gehad op het kasstroomoverzicht.

 

IFRS-standaard

2022
NL GAAP

Effect IFRS

2022
IFRS

     

Bedrijfsresultaat

3, 10, 16

48.072

12.206

60.278

Aanpassingen voor afschrijvingen

16

24.837

6.605

31.442

Operationele kasstromen voor wijzigingen in het werkkapitaal

 

72.909

18.811

91.720

Netto veranderingen in werkkapitaal

 

-33.026

402

-32.624

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

39.883

19.213

59.096

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

16

-32.960

-23.117

-56.077

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

12.370

-

12.370

Netto Kasstroom

 

15.455

-66

15.389

     

In verworven deelnemingen aanwezige geldmiddelen

 

3.838

-

3.838

     

Stand per 1 januari 2022

 

53.905

-90

53.815

     

Stand per 31 december 2022

 

73.198

-156

73.042