Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

CO2-reductie

Het is Unica’s dagelijks werk om gebouwen en industriële processen te verduurzamen, energieverbruik te verlagen en te kiezen voor duurzame energiebronnen en materialen. Doelgericht sturen op energie- en CO2-reductie is dan ook een prioriteit voor Unica. Onze lange termijn ambitie is om onze uitstoot te reduceren naar 0, in lijn met de Nederlandse klimaatdoelen.

CO2-Prestatieladder

Om de managementaanpak op het gebied van energie- en CO2-reductie binnen onze eigen bedrijfsvoering te versterken maken we gebruik van de CO2-Prestatieladder. In 2023 is ons managementsysteem extern geauditeerd, waarvoor wij met succes niveau 3 van deze certificering hebben behaald. De jaarlijkse tussentijdse externe audit in het eerste kwartaal van 2024 is eveneens met succes doorlopen.

Onze doelstelling voor scope 1, 2 en zakelijk verkeer is om onze uitstoot in 2025 met 40% te reduceren ten opzichte van ons basisjaar 2019. Deze doelstelling is primair gerelateerd aan de omzet en secundair aan het aantal fte’s.

Onze (relatieve) reductievoortgang is te zien in de onderstaande grafiek. Sinds het referentiejaar 2019 is de absolute CO2-uitstoot toegenomen met 10%. Dit komt door de enorme groei die we als organisatie hebben doorgemaakt. Gerelateerd aan de omzet is de CO2-uitstoot gereduceerd met 37% en gerelateerd aan het aantal FTE is de reductie 25%. Daarmee ligt de organisatie in lijn met de beoogde reductiedoelstelling.

De relatieve voortgang is behaald met diverse kernmaatregelen, waaronder het vergroenen van ons totale stroomverbruik met Nederlandse Garanties van Oorsprong (GvO’s), het optimaliseren van klimaatinstallaties en temperatuurinstellingen in onze kantoor- en bedrijfslocaties en het elektrificeren van ons wagenpark. Ook zijn in de tweede helft van 2023 opnames gemaakt van de mogelijke energiebesparende maatregelen op onze kantoor- en bedrijfslocaties, op basis waarvan verduurzamingsmaatregelen in 2024 en 2025 geïmplementeerd worden. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van de vernieuwde Erkende Maatregelen Lijst . De volledige emissie-inventarisatie is terug te vinden in de bijlage.

Na de zomer van 2023 zijn we gestart met de uitvoering van een nulmeting van onze scope 3-uitstoot. We hebben de uitvraag in de keten afgerond en brengen in kaart in welke diensten en segmenten de meeste impact zit. Op die onderdelen bevragen we leveranciers over hun uitstoot, onder meer door de uitvraag naar informatie over de milieu impact van producten. De scope 3 nulmeting wordt in 2024 afgerond, zodat we specifieke maatregelen kunnen bepalen om de scope 3-uitstoot te verminderen en de datakwaliteit te verbeteren .