Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

20 - Informatieverschaffing verbonden partijen

In onderstaande tabel zijn de totale transacties met verbonden partijen weergegeven: De onderstaande tabel geeft de baten en lasten aan/van verbonden partijen weer:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

   

Verkoop aan verbonden partijen

  

Projecten en contracten

21.873

28.042

Energie Services

2.396

3.293

Totaal

24.269

31.335

   

Aankopen bij verbonden partijen

  

Huurcontracten

6.270

6.010

Totaal

6.270

6.010

Voor de beloning van huidige en voormalige bestuurders en de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar toelichting 6 (Kosten voor Personeelsbeloningen).

In 2023 is het management gevraagd om deel te nemen aan een managementparticipatieplan dat binnen de reikwijdte van IFRS 2 valt. Op basis van de voorwaarden en het voornemen wordt deze regeling geclassificeerd als “in eigen vermogen instrumenten af te wikkelen”. Er zijn geen kosten opgenomen in de jaarrekening. Er zijn geen andere actieve, op aandelen gebaseerde betalingsregelingen.