Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9 - Reserve ingehouden winsten

Het verloop van de Reserve ingehouden winsten is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Stand per 1 januari

108.187

67.204

Mutatie wettelijke reserve deelnemingen

0

68

Mutatie wettelijke reserve ontwikkelingskosten

-7

-1.116

Resultaatbestemming

49.620

42.029

Correctie

-93

2

Stand per 31 december

157.707

108.187

De overige reserves zijn voor 50% gekoppeld aan de aandelen-A en voor 50% aan aandelen-B.

Winstbestemming 2022

Conform het besluit van de Algemene Vergadering d.d. 26 april 2023 is de winst over 2022 toegevoegd aan de overige reserves.

Voorstel resultaatverwerking 2023

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de winst over 2023 geheel toe te voegen aan de overige reserves.