Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
2023

1 - Groep informatie

Unica Groep B.V., een 100% dochteronderneming van Penta Technologies, is de uiteindelijke moedermaatschappij van de Groep.

2023

2 - Grondslagen voor opstelling van jaarrekening

Voor de opmaak van haar geconsolideerde jaarrekening heeft de Groep ervoor gekozen om vanaf het boekjaar 2023 voor het eerst de International Financial Reporting Standards ("IFRS") toe te passen, zoals geadopteerd door de Europese Unie (EU) en in

2023

3 - Initiële toepassing IFRS

De reconciliatie van de balans volgens NL GAAP en IFRS per adoptie datum (1 januari 2022) is als volgt (bij de presentatie kunnen afrondingsverschillen bestaan):

2023

13 - Overnames

De Groep doet voortdurend overnames van bedrijven. Overnames die kwalificeren als bedrijfscombinaties worden verwerkt volgens de overnamemethode.

2023

Initiële toepassing van IFRS

De reconciliatie van de balans volgens NL GAAP en IFRS per adoptie datum (1 januari 2022) is als volgt:

2023

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Unica Groep B.V.

2023

Geconsolideerde balans

Geconsolideerd overzicht van de financiële positie

2023

Winst-en-verliesrekening

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening en niet-gerealiseerde resultaten

2023

Mutaties eigen vermogen

Geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2023

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

De toelichting maakt integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. Tenzij anders vermeld zijn alle financiële bedragen weergegeven in € 1.

2023

Enkelvoudige balans

2023

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

2023

Toelichting enkelvoudige jaarrekening 

De vennootschappelijke jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2023 van Unica Groep B.V.

2023

Overige gegevens

Hiervoor wordt verwezen naar de opgenomen verklaring in de gedeponeerde jaarrekening.

2023

1 - Goodwill

Het verloop van de post goodwill is als volgt:

Toon meer resultaten