Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid en de subonderdelen daarvan maken geen onderdeel uit van het door de onafhankelijke accountant gecontroleerde jaarverslag.

Unica werkt intensief aan de verdere professionalisering van zijn duurzaamheidsbeleid en rapportage volgens internationale standaarden. Onze jaarrapportage wordt geleidelijk uitgebreid naar een verslag dat over het boekjaar 2025 moet voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit hoofdstuk vormt nog geen onderdeel van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Duurzame impact maken kan alleen als iedereen die betrokken is bij ons bedrijf de beweging om een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan mens, milieu en maatschappij omarmt. De basis voor ons duurzaam ondernemerschap is daarom verankerd in ons bestaansrecht. Dit is in 2023 als volgt samengevat: we bedenken en realiseren een veilige, gezonde en duurzame toekomst voor onze klanten en volgende generaties. Daar is een helder duurzaamheidsbeleid met duidelijke rapportages voor nodig.

Unica verkeert in de ideale positie om met zijn dienstverlening een sterke bijdrage te leveren aan de energietransitie. We kunnen een groot verschil maken in de gebouwde omgeving, die een grote (negatieve) impact heeft. We hebben de kennis en technologie in huis om met verduurzaming grote verbeteringen aan die gebouwde omgeving te behalen, en beschikken over een hoge mate van digitalisering die daarvoor nodig is. Daarmee kunnen we klanten die verder willen met verduurzaming in de volle breedte ondersteunen. Ook de vereisten op het gebied van wet- en regelgeving, de implementatie hiervan en aantoonbaarheid van verduurzamingsmaatregelen kunnen we voor klanten uit handen nemen. We werken zelf ook actief aan onze eigen verduurzaming en toetsen onze positie onder andere aan de CO2-prestatieladder, de Prestatieladder Socialer Ondernemen en de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder).

Onze duurzame strategie hebben we vertaald naar de volgende kernpijlers: Energie & Klimaat, Circulariteit & Milieu, Mens & Maatschappij, Innovatie & Digitalisering. Ethiek & Integriteit vormt als vijfde pijler het fundament.

In 2023 hebben we verder invulling gegeven aan dit Sustainability Framework en de programma’s die daaraan gekoppeld zijn.