Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corporate governance

De Raad van Bestuur (RvB) bepaalt het beleid van Unica, de Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en heeft een adviserende taak richting de RvB. Daarnaast vindt de coördinatie van de bedrijvenclusters plaats vanuit het Executive Committee (ExCo). Daarin zijn naast de RvB de negen clusterdirecteuren en business services directeuren vertegenwoordigd. Tevens is er regelmatig constructief overleg met de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (OR).

In november 2021 is het structuurregime ingevoerd. In het structuurregime heeft de RvC verantwoordelijkheden die eerder bij de aandeelhouders lagen. Ook heeft de OR een versterkt aanbevelingsrecht voor de benoeming van één derde van de RvC. Dit aanbevelingsrecht is bij de laatste benoemingen van de commissarissen ingezet om de herbenoeming van commissaris Henk ten Hove te ondersteunen.

Aandeelhouders

Unica heeft twee aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Investeerder Triton is sinds 2017 meerderheidsaandeelhouder, terwijl de familie Van Vliet als grondlegger van ons bedrijf nog altijd als grootaandeelhouder nauw betrokken is bij Unica. Daarnaast participeert het management van Unica ook in het bedrijf.

In 2023 hebben Triton en de familie Van Vliet hun investering in Unica verlengd. Daarmee spreken zij opnieuw uit dat ze groot vertrouwen hebben in het groeipotentieel en de strategie van ons bedrijf. We kunnen daarmee de historie als mooi Nederlands familiebedrijf blijven combineren met de professionele ondersteuning van een investeringsmaatschappij. We zijn dan ook verheugd om de samenwerking in deze vorm voort te zetten, waarbij wij de stabiliteit van beide grootaandeelhouders zien als een belangrijke reden voor het succes van ons bedrijf. De steun van deze beide aandeelhouders is een uitstekende basis om de verdere groei en ambities van Unica te realiseren.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur bestond in 2023 uit John Quist (CEO) en Ron van Laar (CFO). John Quist is sinds 2014 als CEO aan Unica verbonden, Ron van Laar werd in 2021 aangesteld als CFO. Met ingang van 1 januari 2024 is in de Raad van Bestuur een derde positie gecreëerd, die wordt ingevuld met de aanstelling van Debby Slofstra als Chief Operating Officer (COO). De aanstelling van Debby Slofstra als derde lid van de Raad van Bestuur versterkt de continuïteit van ons bedrijf en zorgt voor een meer evenwichtige taakverdeling binnen ons bestuur. Daarmee geeft Unica tevens invulling aan de streefcijferregeling voor genderdiversiteit in het bestuur.

In de Raad van Commissarissen (RvC) vonden in 2023 geen wijzigingen plaats. De RvC bestaat uit Michiel Jaski (voorzitter), Luc Hendriks en Henk ten Hove. Michiel Jaski en Luc Hendriks zijn in 2021 herbenoemd voor een periode van vier jaar, Henk ten Hove is in 2022 voor vier jaar herbenoemd. Bij wijzigingen in de samenstelling van het bestuur blijven we streven naar een evenredigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Acquisities

Naast de continuering van de aandeelhoudersstructuur is de bedrijvengroep waar Unica uit bestaat in 2023 uitgebreid met enkele nieuwe bedrijven. De werkmaatschappijen Tenergy Portfolio Services BV, Tenergy Engineering BV, Engine Competences Services BV en Tenergy Consultancy BV waren onderdeel van de acquisitie van Tenergy ter versterking en uitbreiding van de activiteiten van Unica Energy Solutions. Daarnaast werden Breedveld & Schröder BV en Hermans Elektra BV via acquisities onderdeel van het landelijke vestigingsnetwerk van Unica Building Services. Ook werden in 2023 de resterende aandelen van Numan & Kant BV overgenomen.

Gemeenschappelijke Ondernemingsraad

Bij de uitvoering van het beleid raadpleegt het management van Unica zowel op formele als op informele momenten de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (OR). Deze OR vertegenwoordigt alle clusters, die naar rato van het aantal medewerkers een aantal zetels in de OR hebben. De Ondernemingsraden van de bedrijven die de afgelopen jaren werden overgenomen, zijn geïntegreerd in deze OR en hebben inspraak vanuit een eigen onderdeelcommissie (OC) die de specifieke achterban van hun bedrijf vertegenwoordigt. Pranger-Rosier Installaties heeft nog een eigen OR. Het is de intentie om de Gemeenschappelijke OR in 2024 verder te laten groeien met de resterende medezeggenschapsorganen.

De Raad van Bestuur ervaart een constructieve samenwerking met de OR. Over diverse thema’s is in 2023 een prettige dialoog gevoerd en de OR heeft op verschillende beleidsterrein zijn gefundeerde instemming verleent aan de adviesaanvragen. De OR heeft bij enkele aanvragen ook gebruik gemaakt van een externe adviseur. Een verslag van de OR over 2023 is hier terug te vinden.