Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Circulariteit & Milieu

We zetten ons in voor het behoud van de natuurlijke omgeving door duurzaam en efficiënt van materialen gebruik te maken.

Materiële onderwerpen

Hoofddoelstelling

Afvalreductie

Zero kantoorafval

Circulariteit

Circulaire bedrijfsvoering en waardeketen

  

KPI

Resultaten 2023

Tons waste

Zes nieuwe Unica-bedrijven aangesloten op Renewi voor afvalinzameling

  

Actiepunten voor 2024

Doelstellingen voor 2025

Groothandels verplichten zich te conformeren aan het Brancheplan Verpakkingen

Alle groothandels onderschrijven Brancheplan Verpakkingen

Nulmeting LCA’s bij raamgecontracteerde producenten

Ontwikkelen 50% van producenten LCA's

 

50% kantoorafval gescheiden

 

In 2030 95% kantoorafval gescheiden

  

Risico’s

Mitigerende acties

Niet alle Unica bedrijven maken gebruik van Unica Groep partner voor afvalbeheer

Verplichte aansluiting op centraal afvalbeleid

Algemeen

Unica stuurt op een structurele vermindering van afval en ziet erop toe dat vrijgekomen materialen hoogwaardig worden verwerkt. De ambitie is om in samenwerking met de ketenpartners in de sector toe te werken naar een circulaire economie, waarbij het gebruik van primaire grondstoffen van verpakkingen en het verpakkingsafval wordt geminimaliseerd.

Ontwikkelingen 2023